Geen categorie

Reactie JPV op het regeerakkoord

Woensdag 15 december presenteerde het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord, getiteld Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Uiteraard heeft JPV speciaal aandacht voor de medisch-ethische onderwerpen. Hieronder vindt u de…

Woensdag 15 december presenteerde het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord, getiteld Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Uiteraard heeft JPV speciaal aandacht voor de medisch-ethische onderwerpen. Hieronder vindt u de plannen van het kabinet voor deze thema’s op een rij en een korte reactie daarop van JPV.

Abortus

Het nieuwe kabinet laat het stemgedrag over initiatiefvoorstellen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) over aan de individuele Kamerleden. Het is nu dus nog afwachten hoe er over de wetsvoorstellen gestemd gaat worden. De drie initiatiefvoorstellen gaan over het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen, het verstrekken van de abortuspil bij de huisarts en het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn.

Ook wil het nieuwe kabinet het inzicht verbeteren in waarom vrouwen kiezen voor een abortus, zodat vrouwen betere voorlichting en ondersteuning kunnen krijgen. Het kabinet wil hiermee ongewenste zwangerschappen en (herhaalde) abortussen verminderen. Hiervoor wil het kabinet anticonceptie gratis en toegankelijk beschikbaar maken voor kwetsbare groepen. Als reden om (herhaalde) abortussen te verminderen en nazorg te verbeteren, noemt het nieuwe kabinet “de impact die een abortus kan hebben”. Ook staat in het akkoord dat in elke gemeente het programma Kansrijke Start ingevoerd moet worden. Zo wil het kabinet vrouwen en pasgeborenen ondersteunen bij de eerste 1000 dagen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Het kabinet wil de zorg rondom het zelfgekozen levenseinde verbeteren. Het wil zich blijven inzetten voor waardig ouder worden, in de eerste plaats door passende ouderenzorg. Het zet dan ook het project Eén tegen Eenzaamheid voort en wil contact tussen ouderen en jongeren stimuleren. Wel wil het nieuwe kabinet de deskundigheid van artsen over het zelfgekozen levenseinde versterken en bevorderen dat arts en patiënt hier tijdig over praten.

Bij de aankomende vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de ‘euthanasiewet’) wil het kabinet het onderscheid tussen euthanasie en palliatieve zorg duidelijker maken. Het kabinet wil ook de palliatieve zorg verbeteren door bijvoorbeeld aan de subsidieregeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging’ voor versterking van hospices en ondersteuning van zorgnetwerken een tijdelijke impuls te geven.

Ten aanzien van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek, ook wel voltooid leven genoemd, neemt het kabinet geen standpunt in vanwege de verschillen in de coalitie en in de samenleving. Het kabinet laat dit over aan het individuele kamerlid om daar zelf een afweging in te maken bij het stemmen over de voltooid leven-wet.

Embryowet

De Embryowet wordt deels aangepast naar aanleiding van de derde evaluatie van de Embryowet in 2021. Het gaat dan onder meer om de definitie van embryo, met inachtneming van de ontwikkeling op het gebied van ‘embryo-like structures’ (ELS) en het reguleren van twee typen mens/dier combinaties die nu nog niet onder de Embryowet vallen.

Het kabinet neemt ook nog geen standpunt in over het opschuiven van de veertiendagengrens in de embryowet. Daarover zal het de Gezondheidsraad om advies vragen. Nu moeten embryo’s 14 dagen na de bevruchting worden vernietigd. Verder blijft het kabinet in dialoog over kiembaanmodificatie in Europees verband. Bij kiembaanmodificatie sleutelen wetenschappers doelgericht aan een embryo. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de techniek CRISPR-Cas9, om genetisch materiaal te repareren.

Wel zullen D66 en VVD twee initiatiefvoorstellen voorbereiden. De eerst betreft de pre-implantatie genetische diagnostiek bij mensen die drager zijn van ernstige erfelijke afwijkingen die ze kunnen doorgeven aan hun nageslacht. Ook zetten de partijen de eerst stappen voor een initiatiefwet die het verbod op het kweken van embryo’s voor onderzoek opheft. De partijen willen wel eerst een uitgebreide adviesronde houden waarvan ze de uitkomsten willen gebruiken bij het opstellen van de initiatiefwet.

Reactie JPV

Wat betreft abortus is JPV blij dat het nieuwe kabinet de impact erkent van een abortus en zich wil inzetten voor het verminderen van ongewenste zwangerschappen en abortussen. De invoering van Kansrijke Start in alle gemeentes vindt JPV ook positief. Met deze maatregelen lijkt het kabinet ook tegemoet te komen aan de balans in de Wet Afbreking Zwangerschap tussen het leven van de vrouw en die van het ongeboren kind. De JPV hoopt dan dat het kabinet deze balans in acht blijft nemen bij de besluitvorming over de drie initiatiefvoorstellen.

Ook ziet JPV positieve elementen ten aanzien van het thema euthanasie en hulp bij zelfdoding, zoals het voorzetten van het project Eén tegen Eenzaamheid, het stimuleren van het contact tussen ouderen en jongeren, en het versterken van palliatieve zorg. Het is ook goed dat het kabinet geen duidelijk ‘ja’ zegt tegen de voltooid leven-wet. Tijdens ons symposium op 2 oktober werd namelijk duidelijk dat een voltooid leven-wet juridisch niet nodig is.
De huidige euthanasiewet geeft ruimte om bij ouderdomsklachten een verzoek tot levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding door een arts ingewilligd te krijgen. Ook bleek dat er nog veel onderzoek nodig is naar de problematiek van mensen met een persisterende doodswens. U kunt hieronder het hele symposium terugkijken.

Ten aanzien van de Embryowet is het nog onduidelijk wat het kabinet gaat doen. De JPV hoopt dat het kabinet het prille mensenleven zal beschermen door de veertiendagengrens in tact te laten en af te zien van het kweken van embryo’s voor onderzoek.

Lees hier het hele regeerakkoord.

Wilt u meer informatie over deze en andere onderwerpen? Kijk dan op onze website Provita.nl.

Het symposium:

Deel 1:

Deel 2

Reacties uitgeschakeld voor Reactie JPV op het regeerakkoord

In memoriam: drs. P.C. Hildering, huisarts te Urk, voorzitter NAV

Geboren 24 april 1953, studeerde hij geneeskunde aan de VU Amsterdam. Na de militaire dienstplicht kwam hij in 1982 naar Urk en heeft zich in 1983 als huisarts aldaar gevestigd…

Geboren 24 april 1953, studeerde hij geneeskunde aan de VU Amsterdam. Na de militaire dienstplicht kwam hij in 1982 naar Urk en heeft zich in 1983 als huisarts aldaar gevestigd aan de Steenbank in een praktijk, op de website als ‘bruisend’ gekenschetst. Naast huisartsgeneeskunde had Peter als interessegebied de medische ethiek. Hij was een toegewijd arts, zijn patiënten waren hem alles. Zo deed hij ook de veeleisende zwangerschapspraktijk erbij hetgeen hem sterk aan Urk bond. Steeds hield hij, con amore, de stand van zaken voor wat betreft bevallingen bij, hetgeen inhield dat hij altijd voor zijn zwangeren bereikbaar was. Een hoog ethisch standpunt dat tegenwoordig bij artsen aan slijtage onderhevig is.

Voorzitter Nederlands Artsenverbond

In augustus 1999 volgde hij dr. Van Laar op als voorzitter van het Nederlands Artsenverbond (NAV). Dit is hij tot zijn dood op 15 januari 2021 gebleven. Daarmee is hij met ruim 21 jaar de langstzittende voorzitter van het NAV.

Het Nederland Artsenverbond werd opgericht op 28 november 1972 en wil – in tegenstelling tot de KNMG –artsen verenigen en vertegenwoordigen die werken vanuit de notie van de intrinsieke waardigheid van alle menselijk leven en daarom actief dodend handelen en utilitaristisch denken over het omgaan met leven, afwijzen. Van 1973 tot 1982 werd een informatiebulletin uitgegeven. De 10e tot en met 20e jaargang verscheen onder de naam Vita Humana.

In 1994 ging Vita Humana samen met het tijdschrift Pro Vita van Juristenvereniging Pro Vita (JPV), onder de naam Pro Vita Humana (PVH), een tijdschrift voor levensrecht en medische ethiek. Het magazine was een gezamenlijke uitgave van het NAV en de Juristenvereniging Pro Vita. Pro Vita Humana informeert, vanuit de onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven, over de bedreiging van dat leven door onder andere abortus, euthanasie en medische experimenten.

Actieve deelname aan euthanasiedebat

 Vooral in de beginjaren van zijn voorzitterschap gaf hij in woord en geschrift uiting aan de pro life standpunten. Zo verscheen op 28 juni 2000 in The Christian Science Monitor een discussiebijdrage van hem over de euthanasiepraktijk: “ “I base my life on the Bible, and I think it is not right,” says Peter Hildering, president of the Dutch Physicians League, a 450-member anti-euthanasia group of mostly Christian doctors. “We try to make the Dutch public aware that it is not normal.” In most cases, Dr. Hildering says, there are ways to relieve pain and suffering.”

Eveneens in 2000 schreef hij, met vooruitziende blik: “Het is duidelijk dat zonder onze vinger aan de pols, zonder ons actief wijzen naar andere wegen, onze positie, de positie van artsen die het doden van patiënten niet beschouwen als medisch handelen, steeds moeilijker en marginaler zal worden.”

In 2003 wijdde hij een beschouwing aan 30 jaar Nederlands Artsenverbond. Hij eindigde dit met: “Dertig jaar en ‘still going strong’. Zo lang als het nodig is. Dat wil zeggen: tot de KNMG onze uitgangspunten weer tot de hare rekent.”

Toespreken House of Lords

Eveneens in 2003 gaf Peter Hildering zijn mening in een toespraak in the House of Lords in London: “To legalize euthanasia or PAS (Physician Assisted Suicide) would put immense pressure on those who are ill and especially those who feel that – due to illness, disability or due to expensive treatment required – they have become a burden to others and to society, especially to relatives.”

Peter Hildering stond pal voor het pro life standpunt, dat hij ook uitdroeg als deelnemer van Platform Zorg voor Leven (een samenwerkingsplatform van Pro Life organisaties).

In 2005 publiceerde een artikel hij in PVH samen met zijn bestuurscollega dr. Blonk over de zorgverlening rond het levenseinde. Hierin worden de begrippen en zorgvuldigheidseisen nauwkeurig beschreven en geanalyseerd. Om spraakverwarring over begrippen te voorkomen dient men de ‘intentie’ van de hulpverlener in het oog te houden, zo benadrukten zij.

In 2009 schreef hij samen met de dr. Paul Lieverse en de voorzitter van JPV mr. Klaasse-Carpentier een artikel in Medisch Contact getiteld “Palliatieve sedatie: een glijdende schaal”. Het artikel was een reactie van Christian Medical Fellowship (CMF), NAV en JPV op de vernieuwde KNMG-richtlijn.  Jarenlang was hij ook actief betrokken bij de organisatie van vele symposia, in samenwerking met de Juristenvereniging Pro Vita over thema’s die op dat moment actueel waren.

Politiek actief

Naast zijn drukke huisartsenpraktijk en het voorzitterschap van het NAV bekleedde hij nog andere functies. Zo was hij voorzitter van de afdeling Urk van het Nederlandse Rode Kruis. Ook politiek was hij gedurende enige jaren actief voor CU en later SGP, tot hij deze activiteiten noodgedwongen moest beëindigen omdat die een te zwaar beslag op hem legden.

Coronavirus

In december 2020 raakt hij besmet met het coronavirus en belandt in het ziekenhuis. Het is nauwelijks voor te stellen wat dit, met zijn medische kennis en inzicht, op dat moment voor hem moet betekenen. In plaats van beter gaat het bergafwaarts, ook op de IC kan men hem niet meer redden. Hij overlijdt op vrijdag 15 januari 2021 op 67-jarige leeftijd.

Voor zijn achterblijvende echtgenote en gezin moge zijn rotsvaste geloof in een Leven na dit leven, een troost zijn. Tijdens zijn bezoeken aan ondergetekende heeft hij meermalen hieraan uiting gegeven.

Peter, we zullen je missen!

Chris R. Staalman
webmaster Provitahumana.nl

Reacties uitgeschakeld voor In memoriam: drs. P.C. Hildering, huisarts te Urk, voorzitter NAV

Anoniem doodsmiddel is absoluut dieptepunt

NRC.nl 10 februari 2018 Column Auteur: Rosanne Hertzberger, microbioloog   Bij Coöperatie Laatste Wil kun je nu een anoniem moordpoeder bestellen. Je hoeft alleen maar lid te worden en een…

NRC.nl 10 februari 2018

Column

Auteur: Rosanne Hertzberger, microbioloog

 

Bij Coöperatie Laatste Wil kun je nu een anoniem moordpoeder bestellen. Je hoeft alleen maar lid te worden en een formuliertje te ondertekenen dat het allemaal uit vrije wil is, dat je wilsbekwaam bent en je kunt ‘Middel X’ ophalen bij een tussenpersoon. Je belooft uiteraard plechtig dat je absoluut niet van het voorgeschreven reglement van de coöperatie zult afwijken en er zeer zekers nooit iets strafbaars mee zult doen – maar goed, dat beloven Amerikanen ook bij aanschaf van een semi-automatisch AR15-geweer. Ik kan me voorstellen dat iemand als Willem Holleeder in zijn hoogtijdagen ook wel interesse had gehad in een inschrijving bij de coöperatie. Controle of gesprek is er toch nauwelijks. Dan had hij zijn kompanen bij de koffie op een iets minder bloederige manier kunnen assisteren bij hun Laatste Wil.

Handig aan het poeder is dat je helemaal niet hoeft te wachten tot je klaar bent met het leven. Je kunt het ook nu alvast bestellen en bewaren voor het geval dat. Een beetje vroegtijdige inschrijving bij de coöperatie is misschien zelfs wel verstandig, ook in de bloei van je leven. Ik heb immers ook een brandblusser en een koolmonoxidemelder in huis. Ik kreeg laatst zelfs een doosje jodiumpillen opgestuurd voor het geval er een kernramp plaatsvindt. Welke kans is groter? Dat Borssele explodeert? Of dat ik straks als mijn tweede kindje geboren is een plotselinge aanval krijg van Laatste Wil? Nee, eigenlijk is het tegenwoordig gewoon onverantwoordelijk om zo’n Laatste Wil poeder niet in huis te hebben.

Ik heb wel nog wat vragen over pietluttige details. Bijvoorbeeld wie er eigenlijk gaat controleren hoe en of dit middel werkt. Moeten we aannemen van een buurvrouw dat het poeder haar oude tante een zachte waardige dood had bezorgd? Heeft het middel interacties met andere medicijnen? Op welke proefdieren is het getest? Wat is een goede dosis en bij welk lichaamsgewicht? Zit er nét genoeg in de envelop om oma van 60 kilo te doden? Of heeft de Coöperatie het zekere voor het onzekere genomen en is het een dusdanige overdosis dat er ook genoeg is voor manlief? Die had eigenlijk nog wél lol in het leven, maar ja, zo zonder partner is het leven straks waarschijnlijk ook niet meer zo leuk.

Nog een scenario: stel dat artsen in de komende jaren ineens een sterke toename zien van mensen die heel benauwd, met veel pijn, onrustig en angstig op de eerste hulp arriveren, omdat het middel toch, onverwacht, niet zo goed werkte als de Coöperatie beweert? Mogen artsen in zo’n geval dan wél weten wat het is, en wie gaat het hen dan vertellen? Moet je magen leegpompen? Intuberen?

Wat doe je als ze in coma raken en blijven? Hopen op een longontsteking? Niemand weet het antwoord. De nauwelijks gecontroleerde verstrekking van een anoniem doodsmiddel is een absolute mijlpaal in het afglijden van de zorgvuldigheidseisen bij het levenseindedossier. Ooit vonden we in geval van mensonterend lijden het acceptabel als een arts actief iemand deed sterven, mits er aan allerlei voorwaarden werd voldaan. Nu is de zorgvuldigheid in handen van een groepje mensen dat denkt dat iedereen net zo resoluut en autonoom en eerlijk is als ze op het ondertekende formuliertje aangeven.

Weet u, zelfs als je van mening bent dat een zelfstandige, weloverwogen, niet-medische doodswens gehonoreerd moet worden, dan nog moet je rekening houden met de praktijk. In tijden dat het individualisme hoogtij viert en we meer en meer in onze eigen bubbels leven, kunnen we het ons nauwelijks meer voorstellen, maar niet iedereen is zo geletterd, weloverwogen en zeker van zijn zaak als de voorbeelden die telkens weer terugkomen in de media. Mensen doen gekke dingen. Ze lezen geen bijsluiters. Ze maken fouten of stomme beslissingen. En dan zijn er ook nog mensen die twijfelen. Wier doodswens wegebt nu de dagen weer langer worden, of voor wie een stevige dosis antidepressiva die eventuele Laatste Wil zomaar kan veranderen in een sombere dinsdagmiddag-Wil. Wie controleert dat? Vertrouwen we dat toe aan dat clubje levenseinde-enthousiastelingen van de Coöperatie? Ze zullen het vast ontzettend goed bedoelen en toch lijkt het me een bijzonder slecht idee. Sterker nog, ik denk dat het hoog tijd is om ze strafrechtelijk te vervolgen.

 

Reacties uitgeschakeld voor Anoniem doodsmiddel is absoluut dieptepunt

Rapport Adviescommissie Voltooid leven

Klik op de link Voltooid leven, over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten om naar het PDF-document te gaan.

Klik op de link Voltooid leven, over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten om naar het PDF-document te gaan.

Reacties uitgeschakeld voor Rapport Adviescommissie Voltooid leven

Kamerbrief commerciële handel in weefsel en ledematen van geaborteerde kinderen (nummer 2015Z24660)

Klik op de link Kamerbrief commerciële handel in weefsel en ledematen van geaborteerde kinderen (nummer 2015Z24660) om naar het PDF-document te gaan.

Klik op de link Kamerbrief commerciële handel in weefsel en ledematen van geaborteerde kinderen (nummer 2015Z24660) om naar het PDF-document te gaan.

Reacties uitgeschakeld voor Kamerbrief commerciële handel in weefsel en ledematen van geaborteerde kinderen (nummer 2015Z24660)

Inbreng NPV Zorg voor het leven voor het AO medische ethiek/afbreking zwangerschap voor 2016

Klik op de link Inbreng NPV Zorg voor het leven voor het AO Medische ethiek/afbreking zwangerschap voor 2016 om naar het PDF-document te gaan.

Klik op de link Inbreng NPV Zorg voor het leven voor het AO Medische ethiek/afbreking zwangerschap voor 2016 om naar het PDF-document te gaan.

Reacties uitgeschakeld voor Inbreng NPV Zorg voor het leven voor het AO medische ethiek/afbreking zwangerschap voor 2016

Herziene regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen

Klik op de link herziene regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen om naar het PDF-document te gaan.

Klik op de link herziene regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen om naar het PDF-document te gaan.

Reacties uitgeschakeld voor Herziene regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen

Van der Staaij over de handreiking «Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (nummer 708)

Klik op de link Van der Staaij over de handreiking «Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (nummer 708) om naar het PDF-document…

Klik op de link Van der Staaij over de handreiking «Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (nummer 708) om naar het PDF-document te gaan.

Reacties uitgeschakeld voor Van der Staaij over de handreiking «Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (nummer 708)

Van der Staaij over de handreiking “Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen” (nummer 466)

Klik op de link Van der Staaij over de handreiking “Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen” (nummer 466) om naar het PDF-document te…

Klik op de link Van der Staaij over de handreiking “Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen” (nummer 466) om naar het PDF-document te gaan.

Reacties uitgeschakeld voor Van der Staaij over de handreiking “Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen” (nummer 466)

Type uw zoekwoord in onderstaand veld. Druk hierna op enter/return om te zoeken