Privacyverklaring Juristenvereniging Pro Vita

Juristenvereniging Pro Vita, KVK 40479826, gevestigd aan Marijnenlaan 44

5251SCVlijmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Postbus 801
5340 AV  Oss

Telefoon 0616542216

secretariaat@provita.nl

www.provita.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Juristenvereniging Pro Vita verwerkt uw persoonsgegevens als gevolg van uw lidmaatschap van de vereniging, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– IP-adres

– Persoonsgegevens die u actief verstrekt door deze achter te laten op onze website, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Juristenvereniging Pro Vita verwerkt, in voorkomende situatie de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– godsdienst of levensovertuiging

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@provita.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Juristenvereniging Pro Vita verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Al de administratie en correspondentie in het kader van het lidmaatschap van de vereniging

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiematerialen

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

De JPV zal persoons/bedrijfsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de eigen ledenadministratie of verbetering van de eigen organisatie. De betreffende gegevens zullen na de beëindiging van het lidmaatschap worden verwijderd tenzij de JPV via een wettelijke plicht gehouden is om deze gegevens te bewaren.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Juristenvereniging Pro Vita neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Juristenvereniging Pro Vita) tussen zit. Juristenvereniging Pro Vita gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft programma ‘s, WordPress.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Juristenvereniging Pro Vita verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Juristenvereniging Pro Vita blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Website en sociale media

De website van de JPV maakt gebruik van links naar sociale media. De JPV zal persoons/bedrijfsgegevens van haar leden nooit delen met deze sociale media. Het gebruik van sociale media door de JPV is slechts ter verspreiding van het gedachtengoed van de JPV. Indien een lid zelf via sociale media in contact komt met de JPV is de JPV niet verantwoordelijk voor de inhoud die dit lid met die betreffende media deelt.

Voor de verbetering van de eigen website maakt de JPV gebruik van Google Analytics (zie voor uitleg hieronder). De daarbij verkregen informatie betreft het aantal bezoekers, de bezochte pagina ’s en de herkomst van de bezoeker. Via deze bronnen wordt slechts anonieme informatie verzameld.

Voor alle vragen omtrent de verwerking van persoons/bedrijfsgegevens door de JPV kan contact worden opgenomen via secretariaat@provita.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Juristenvereniging Pro Vita en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@provita.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Juristenvereniging Pro Vita wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Juristenvereniging Pro Vita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via secretariaat@provita.nl.

De website is beveiligd door middel van HTTPS

HTTP is het standaard protocol van een website; zo begint een URL vaak met ‘http://’. HTTPS is een andere, beveiligde, manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Informatie wordt namelijk versleuteld zodat alleen de verstuurder en ontvanger de informatie kunnen lezen. Met HTTPs weet u dus dat gegevens ingetypt in de website niet door kwaadwillende partijen gezien kunnen worden. De website is dus beveiligd door middel van een SSL-certificaat. SSL (voor Secured Sockets Layer) is een encryptie protocol voor het beveiligen van de website.

 

 

Google Analytics en cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

 

In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren:

 

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door de Cookie-instellingen aan te passen.

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.