30 oktober 2023

Onderstaand stuk gaat over het opnemen van het recht op abortus in de Franse grondwet en is oorspronkelijk gepubliceerd op Le Figaro Vox op 31 januari 2023.

Op 1 februari zal de Senaat stemmen over het voorstel om het ‘recht op abortus’ in de Grondwet op te nemen door een nieuw artikel toe te voegen, 66-2, als volgt: “De wet garandeert de effectiviteit van en gelijke toegang tot het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking”. Zelfs als dit voorstel op zich de voorwaarden voor toegang tot abortus niet verandert, zal het als direct gevolg hebben dat de gewetensvrijheid van medisch personeel wordt bedreigd en de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Senatoren moeten gewaarschuwd worden voor deze zeer reële bedreiging.

Een voorstel dat de gewetensvrijheid bedreigt

Tot twee keer toe, in 2018 en 2020, hebben socialistische en groene volksvertegenwoordigers en senatoren toegezegd om de gewetensclausule voor abortus te schrappen. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel uit 2020 was de afschaffing van de clausule nodig om “de stigmatisering [van vrouwen] en de moeilijkheden bij de toegang tot abortus die worden veroorzaakt door deze … gewetensclausule te verlichten”. Deze pogingen stuitten op het verzet van de vakbonden van gynaecologen en verloskundigen, evenals op dat van het Nationaal Raadgevend Comité voor de ethiek (CCNE in het Frans) dat in zijn advies van 8 december 2020 oordeelde dat “de specifieke gewetensclausule het unieke karakter van de medische handeling die abortus vertegenwoordigt onderstreept” en om ethische en praktische redenen moet worden gehandhaafd. Deze twee pogingen om de clausule te schrappen werden dus door de wetgever verworpen.

Deze keer is het op een indirecte en discrete – maar even gevaarlijke – manier dat de voorgestelde grondwetsherziening de gewetensvrijheid bedreigt. Door de staat te verplichten om de “doeltreffendheid” van de toegang tot abortus te garanderen, verplicht het de wetgever en de overheid om de obstakels die abortus belemmeren uit de weg te ruimen. Het gewetensbezwaar wordt door de promotors van abortus voorgesteld als het belangrijkste obstakel voor abortus in Frankrijk.

Als er eenmaal een grondwettelijk recht op effectieve toegang tot abortus wordt erkend, wat zou er dan gebeuren met de gewetensclausule, die alleen juridische waarde heeft? Het zou mogelijk worden om de afschaffing ervan te rechtvaardigen in naam van de grondwettelijke doelstelling van effectieve toegang tot abortus. Dat zou kunnen gebeuren door het Parlement, door de clausule in te trekken, of door een prioritaire grondwettigheidsvraag aan de Grondwettelijke Raad voor te leggen naar aanleiding van een zaak tegen een arts die bezwaar maakt.

Toegegeven, de garantie van de gewetensclausule was een essentiële voorwaarde voor de depenalisering van abortus en de Grondwettelijke Raad erkende in zijn beslissing van januari 1975 de grondwettelijke waarde van “de vrijheid van personen die worden opgeroepen om hun toevlucht te nemen tot of deel te nemen aan een abortus”. Maar als het recht op daadwerkelijke toegang tot abortus in de Grondwet is vastgelegd, moet de Constitutionele Raad dit misschien afwegen tegen de gewetensvrijheid. Hij zou dan kunnen oordelen dat dit voldoende gewaarborgd wordt door het ethische recht dat aan alle artsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen wordt toegekend “om zorg te weigeren om professionele of persoonlijke redenen”, “behalve in noodgevallen of gevallen waarin ze een humanitaire plicht hebben”, of door de mogelijkheid om van beroep of specialiteit te veranderen. Dus geen enkele arts, verloskundige of verpleegkundige zou materieel verplicht zijn om een abortus uit te voeren of voor te schrijven; maar uiteindelijk zou zijn bezwaar ten koste gaan van zijn ontslag, of de keuze voor een ander beroep.

Het werkmodel van deze beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zou dus verlaagd worden en op één lijn gebracht worden met dat van apothekers die, hoewel ze pillen voor medische abortussen leveren, geen gewetensclausule hebben. Het schrappen van de clausule zou het mogelijk maken om de toegang tot het medisch beroep geheel of gedeeltelijk afhankelijk te maken van de acceptatie om chirurgische of medische abortus uit te voeren en zou het ontslag van bezwaarmakers rechtvaardigen, zoals nu al het geval is voor apothekers. De Franse justitie heeft het ontslag van apothekers die bezwaar maken al bekrachtigd (Hof van Beroep van Parijs, 18 september 2018). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat discriminatie bij het aannemen van een verloskundige vanwege haar weigering om abortus uit te voeren, haar gewetensvrijheid niet schendt (Grimmark en Steén tegen Zweden, 12 maart 2020).

Wat betreft het ethische recht van artsen, verloskundigen en verpleegkundigen om zorg te weigeren, zou het waarschijnlijk niet effectiever zijn dan het recht van apothekers om “te weigeren een geneesmiddel af te leveren” dat wordt gewaarborgd in artikel R. 4235-61 van de code voor de volksgezondheid. Meer in het algemeen, als de wettelijke gewetensclausule wordt geschrapt, zien we niet in waarom de ethische clausule zou worden gerespecteerd. Dit ethische recht is minder een recht dan een uitzondering op een zorgplicht, omdat het alleen mogelijk is in aanwezigheid van “een essentiële en bepalende persoonlijke of professionele vereiste van de kwaliteit, veiligheid of doeltreffendheid van de zorg” (artikel L.1110-3 van de code de la santé publique). Indien dit niet het geval is, kan de beoefenaar veroordeeld worden voor “discriminatie bij de toegang tot preventie of verzorging”. Diegenen die een bezwaar aantekenen zouden zich dus geval per geval moeten verantwoorden en zich blootstellen aan disciplinaire en gerechtelijke procedures, waarvan de voorwaarden al zijn vergemakkelijkt door de wet van 26 januari 2016. Het volstaat te zeggen dat  beoefenaars die bezwaar maken een groot risico lopen op pesterijen.

Dit is dus zeker geen fictief gevaar.

Vandaag blijft abortus in de wet een uitzondering, met respect voor het leven als principe. Dit blijkt duidelijk uit artikel 16 van het Burgerlijk Wetboek: “De wet waarborgt het primaat van de persoon, verbiedt elke aantasting van zijn waardigheid en waarborgt het respect voor de mens vanaf het begin van zijn leven”. De herinnering aan dit principe vormt de inleiding van het boek van de Code de la santé publique gewijd aan abortus (artikelen L. 2211-1 tot L. 2223-2).

Als abortus wordt vastgelegd als een grondwettelijk recht, dan zou alle wetgeving met betrekking tot abortus en prenataal leven moeten worden gereorganiseerd rond dit principe. Van een uitzondering zou abortus een principe worden, terwijl het principe van gewetensvrijheid daarentegen in het beste geval een uitzondering zou worden. De CCNE lijkt dit te bevestigen wanneer ze in 2020 schrijft: “Het kan moeilijk zijn om het [de specifieke gewetensclausule] te verwijderen zolang een recht op abortus niet wordt erkend. ”

Deze reorganisatie rond het grondwettelijk recht op abortus zou andere essentiële wettelijke bepalingen aantasten, in het bijzonder artikel 16 van het Burgerlijk Wetboek, dat in tegenspraak zou zijn met de Grondwet. Het zou ook andere vrijheden aantasten, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting.

Een voorstel dat de vrijheid van meningsuiting bedreigt

Al in 2014 heeft de wetgever de strafbaarstelling van het belemmeren van abortus uitgebreid om websites en pro-life activisten te bestrijden die ervan beschuldigd worden druk uit te oefenen op zwangere vrouwen in nood. Sindsdien kunnen mensen die “de praktijk” van een abortus proberen te verhinderen, in het bijzonder “door morele en psychologische druk uit te oefenen”, twee jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro krijgen (art. L. 2223-2 van de Volksgezondheidscode).

De voorgestelde grondwetswijziging zou de vrijheid van meningsuiting verder beperken, omdat het “vastleggen” van abortus in de grondwet het tot een waarde maakt, een “dogma” dat het boven twijfel en democratische discussie plaatst. Kritiek leveren op abortus zou dan neerkomen op verzet tegen een waarde van de Republiek. De vrijheid van meningsuiting en het politieke debat zouden aanzienlijk worden beperkt. Abortus mag echter geen taboe blijven.

Dit grondwetsherzieningsproject is niet defensief, maar offensief

De paradox van dit parlementaire initiatief is dat de toegang tot abortus in Frankrijk sinds de Wet Veil (de Franse abortuswet ingevoerd door Simone Veil, red.) niet bedreigd wordt en ook nooit bedreigd is geweest. Het is waar dat er een groeiend aantal gewetensbezwaarden tegen abortus bestaat. Maar de schaarste aan gynaecologen en verloskundigen die bereid zijn om abortus uit te voeren, is grotendeels gecompenseerd door de verspreiding van de gemedicaliseerde abortus, die 70% van de abortussen in 2019 uitmaakt (volgens DRESS) en die door elke arts of verloskundige kan worden voorgeschreven, zelfs via videoconsultatie, en door de toestemming die aan verloskundigen is verleend om chirurgische abortussen uit te voeren. Bovendien heeft de prijsstijging van abortus sinds 2022 deze praktijk financieel aantrekkelijk gemaakt. Geen enkele vrouw in Frankrijk wordt dus verhinderd om een abortus te ondergaan en de toegang tot abortus wordt op geen enkele manier bedreigd. Als bewijs: het aantal abortussen is nog nooit zo hoog geweest in Frankrijk, met 223.000 in 2021, in tegenstelling tot onze Europese buren waar het minder dan de helft van dat aantal is en blijft dalen.

Wat betreft de dreiging van de afschaffing van abortus door een hypothetische parlementaire meerderheid die tegen abortus is, die is al geneutraliseerd door de beslissing van de Constitutionele Raad van 27 juni 2001 om abortus te beschouwen als rechtstreeks voortvloeiend uit het grondwettelijke principe van individuele vrijheid.

Het lijkt er daarom op dat het doel van dit grondwetsherzieningsproject niet defensief, maar offensief is. Het doel is niet zozeer om abortus te beschermen, maar om het te bevrijden van zijn status als een uitzondering op het respect voor het leven om er een recht op zich van te maken, een organiserend principe. Dit zou niet alleen een enorme symbolische kracht hebben, maar ook verwoestende gevolgen voor de rechten en vrijheden die gebaseerd zijn op het voorgaande principe van respect voor menselijk leven, in het bijzonder voor de vrijheden van geweten en meningsuiting.

Zelfs Simone Veil zou zich omdraaien in haar graf. Zij is het die voor de Vergadering verklaarde: “Ik zeg het met volle overtuiging: abortus moet de uitzondering blijven, het laatste redmiddel voor situaties waarin geen andere oplossing voorhanden is”, en over de abortuswetgeving zei ze “dat zelfs als deze abortus niet langer verbiedt, ze er nog steeds geen recht op mag creëren”. Wat de gewetensclausule betreft, gaf ze de verzekering dat “het vanzelfsprekend is dat geen enkele arts of paramedicus ooit verplicht zal worden om hieraan mee te werken”.

Laten we hopen dat de Senaat haar ongelijk niet zal bewijzen.