Om de doelstelling van de vereniging te kunnen realiseren, dienen – volgens de statuten van de vereniging – de volgende activiteiten te worden verricht.

Op juridische deskundige wijze getuigenis afleggen, acties voeren of te ondersteunen en hulp te verlenen op onder meer de volgende wijze:

a. het bestuderen van de ontwikkelingen op het hiervoor omschreven rechtsgebied;

b. het beïnvloeden van de publieke opinie;

c. het vervaardigen en uitgeven van juridische publicaties;

d. het bijeengaren van relevante publicaties op het werkterrein van de vereniging;

e. het tegengaan van uitholling van de rechtsbescherming van het menselijk leven in de bestaande, casu quo toekomstige wetgeving;

f. het nationaal en internationaal bevorderen van contacten met en/of tussen organisaties met een vergelijkbare doelstelling;

g. het adviseren en hulp verlening binnen de doelstelling;

h. het optreden als vertegenwoordiger van of zaakwaarnemer voor personen ter bescherming van hun belangen op het in de doelstelling vermelde rechtsgebied;

i. het uitgeven van een juridisch tijdschrift elektronisch of in papieren vorm;

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

Meer dan 35 jaar Juristenvereniging Provita

Flyer met korte schets van de ontstaansgeschiedenis van Juristenvereniging Pro Vita, werkwijze en activiteiten met als doel ledenwerving.

Algemene flyer 2019

Algemene flyer 2019 (English)