Duiding
Maatschappelijke en politieke discussie levensbeëindiging

Het onderwerp euthanasie c.q. levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding is nog even omstreden als toen de discussie in Nederland op gang kwam. Aan actualiteit heeft dit onderwerp niet ingeboet. De ontwikkelingen op dit gebied doen de maatschappelijke discussie erover telkens opnieuw oplaaien.

In de jaren tachtig richtte de euthanasiediscussie zich op de legalisering van levensbeëindigend handelen bij mensen die aan een ongeneeslijke lichamelijke aandoening leden, op hun uitdrukkelijk verzoek. In de latere jaren is de vraag opgeworpen of dat ook niet bij mensen met een onbehandelbare psychiatrische aandoening moet worden toegestaan. Alsook levensbeëindiging bij mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer (dementie); levensbeëindiging bij gehandicapte pasgeboren kinderen onder bepaalde voorwaarden en ouderen die ‘klaar met leven’ zijn. Hierdoor is wat betreft het motief -het accent- verschoven van het verzoek van de betrokkenen, naar de ondraaglijkheid van het leven.

Het juridische kader, wetten en verdragen

Jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens

Jurisprudentie volgt later

Koppeling naar rijksoverheid: documenten onderwerpen levenseinde en euthanasie