Duiding door Regionale toetsingscommissies
Verstandelijke beperking

Er zijn patiënten met een (lichte) verstandelijke beperking die een ‘vrijwillig’ en ‘weloverwogen verzoek’ om euthanasie of hulp bij zelfdoding kunnen doen en waarbij ook aan de overige zorgvuldigheidseisen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) wordt voldaan. In deze gevallen zal bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de ‘wilsbekwaamheid’ van de patiënt ter zake van zijn of haar doodswens.

Meldingen over gevallen van euthanasie of hulp bij zelfdoding bij patiënten met een verstandelijke beperking zijn zeldzaam.

Vereiste van behoedzaamheid

Bij patiënten met een verstandelijke beperking is er verscherpte aandacht nodig bij de beoordeling van de wettelijke zorgvuldigheidseisen inzake de ‘vrijwilligheid’ en ‘weloverwogenheid’ van een verzoek om levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding, in verband met de ‘wilsbekwaamheid’. En ook het bestaan van een redelijke andere oplossing moet extra aandacht krijgen. Daarnaast moeten bijzondere eisen worden gesteld aan de deskundigheid van de onafhankelijke consulent. De arts dient naast de reguliere consulent die een oordeel geeft over alle zorgvuldigheidseisen
die in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) worden genoemd, ook een ter zake kundige arts raadplegen in verband met eis van wilsbekwaamheid, zoals bijvoorbeeld een arts voor verstandelijk gehandicapten.

Om onnodige belasting van de patiënt te voorkomen, kan de optie van een (SCEN-)consulent die tevens over de genoemde
deskundigheid beschikt de voorkeur hebben.

Bron: Code of practice van de Regionale toetsingscommissies, april 2015.

Koppeling naar wet
Jurisprudentie

Eventuele jurisprudentie volgt later