Duiding
Regeling levensbeëindiging kinderen van 12 - 18 jaar

Sinds 2002 is euthanasie in Nederland toegestaan bij iemand die wilsbekwaam is, uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, zie hiervoor het subthema euthanasie en hulp bij zelfdoding (met medische grondslag), dezelfde criteria zijn bij minderjarigen van toepassing.

Voor minderjarigen in de leeftijdsgroep van 12 – 16 jaar en 16 – 18 jaar of 16 jaar en ouder die hun wil niet meer kunnen uiten zijn in de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdodingen (WTL), aparte regelingen opgenomen.

Geen regeling levensbeëindiging kinderen van 1-12 jaar

Levensbeëindiging van kinderen in de leeftijdsgroep van 1 – 12 jaar is niet vastgelegd in de wet, maar de arts kan dan een beroep doen op overmacht als er sprake is van een ‘noodsituatie’. Hierbij beoordeelt het Openbaar Ministerie naderhand of de arts strafrechtelijk zal worden vervolgd.

Regeling levensbeëindiging kinderen tot 1 jaar

Voor kinderen tot 1 jaar is er de Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (LZA-LP-regeling). Zie hiervoor subthema pagina Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen.

Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) pleit voor een regeling van terminale 1-12 jarige kinderen

Bezwaren van de NVK zijn onder andere: dat de arts een beroep kan doen op overmacht als er sprake is van een noodsituatie waarbij het leven zou moeten worden beëindigd van een kind van 1-12 jaar met het risico op vervolging door het Openbaar Ministerie. Ook vindt de NVK dat kinderen jonger dan 12 jaar altijd wilsonbekwaam worden genoemd.

In juni 2015 publiceerde de NVK haar standpunt en persbericht rondom levensbeëindiging van kinderen in de leeftijd van 1 – 12 jaar.

Na een oproep van de NVK  besloot het ministerie van VWS (minister Schippers) in april 2016 vier ton vrij te maken voor onderzoek naar de zorg bij het levenseinde van kinderen. In kaart wordt gebracht wat er precies gebeurt tijdens de palliatieve en terminale fase bij kinderen. In deze leeftijdscategorie van 1 – 12 jaar is er onvoldoende onderzoek gedaan. Het is ook niet duidelijk hoe vaak levensbeëindiging in deze leeftijdscategorie heeft plaatsgevonden sinds 2002. Als er inderdaad problemen bij levenseinde zorg zijn, dan wordt nagedacht over een regeling. Het onderzoek gaat naar verwachting drie tot vier jaar duren.

Ook betaalt het ministerie VWS mee aan het multidisciplinair steunpunt levenseinde bij kinderen, dat NVK met de KNMG in 2016 heeft gelanceerd.

Koppeling naar wet
Jurisprudentie

Jurisprudentie volgt later

Nota Medische ethiek van ministerie VWS en debat TK

Rijksoverheid. Auteur: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge. Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe het kabinet de komende jaren zal omgaan met medisch-ethische vragen en wat…