Voorwoord

Het is waarschijnlijk even wennen, maar ook Pro Vita Humana ontkomt niet aan de digitalisering. Zo zult u Pro Vita Humana in het vervolg van achter uw PC, laptop of Tablet kunnen lezen.
Over dit besluit is uitvoerig nagedacht door de redactie en heeft overleg plaats gevonden met de besturen van de beide verenigingen. Naast de nodige besparingen levert het op deze wijze verspreiden van ons blad ook een bijdrage aan het milieu, minder papier, minder bomen.
De één zal het aanspreken, een ander zal wellicht enorm moeten wennen. We horen het graag van u!

Het is een tijdje stil geweest vanuit de redactie. Vooral door onderbezetting binnen de redactie en dan vooral aan de kant van de medici wordt het steeds lastiger om voldoende en kwalitatief goede artikelen bij elkaar te sprokkelen.
Toch is het weer gelukt een nummer samen te stellen.
Dit keer een tweetal hoofdartikelen. Eén ervan werd reeds eerder in het blad geplaatst, maar heeft aan actualiteit zeker niet ingeboet. Ons redactielid mr. M. de Blois heeft dit artikel geschreven naar aanleiding van het werk van de Australische ethicus Peter Singer. Toentertijd (ongeveer 10 jaar geleden) werd diens gedachtegoed alom omarmd en gebruikt om ethische kwesties rondom leven en dood in de diverse stadia van het leven los te koppelen van een hogere ethische norm. Wat de consequenties daarvan zijn maken we nu, 10 jaar later, rondom ons volop mee. Het is goed de bronnen voor een dergelijk gedachtegoed nog weer eens duidelijk onder ogen te zien.

Een tweede artikel, van de hand van mr. M. Th. Hengst handelt over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 18 oktober 2011 over het gebruik maken van menselijke embryo’s, wanneer mag het wel en wanneer niet. In het artikel worden de consequenties van deze uitspraak nader bekeken en gewogen op de weegschaal van het Pro-Life denken. Er worden conclusies getrokken die ons tot nadenken stemmen.

We wensen u veel leesplezier en horen graag uw reacties op de digitale verspreiding.

Namens de redactie
J. van der Steege, huisarts