40-jarig jubileum

Juristenvereniging Pro Vita komt op voor de bescherming van het leven en viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Ter ere van deze mijlpaal organiseert Pro Vita een bijzondere jubileumbijeenkomst die zal plaatsvinden op 7 oktober 2023 in Bodegraven. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Sinds haar oprichting in 1983 zet Juristenvereniging Pro Vita zich in voor de bescherming van menselijk leven. In de afgelopen 40 jaar leverde de vereniging een belangrijke bijdrage aan de bewustwording rond de beschermwaardigheid van het menselijk leven en de juridische vraagstukken die daarmee verband houden.

Reflectie, inspiratie en verbinding

De jubileumbijeenkomst zal in het teken staan van reflectie, inspiratie en verbinding. Er zal aandacht zijn voor wat er is bereikt en we kijken vooruit naar de toekomst: wat valt er de komende jaren te verwachten aan thema’s rond levensbeëindiging en levensbescherming? Hoe blijft de volgende generatie betrokken bij de bescherming van de menselijke waardigheid?
Dagvoorzitter is drs. Mirjam den Boer-Neele, adviseur JPV.

Het jubileumevenement zal een waardevolle gelegenheid zijn om herinneringen te delen en elkaar te ontmoeten. Hieronder vindt u het programma.

Programma
11.00 u. Ontvangst met koffie
11.30 u. Opening en begroeting door mr. Tista Bobbink, voorzitter JPV

  • Groet van dr. Th.A.M. van der Horst, mede-oprichter JPV

11.45 u. Terugblik op het voorzitterschap (1999-2021) van mr. Martine Klaasse-Carpentier, door mr. Rudolf van Binsbergen, bestuurslid JPV
12.30 u. Lunch en ontmoeting
13.30 u. De essentie van menselijke waardigheid, door mr. Jolanda van Boven, adviseur JPV
14.00 u. Actualiteit:

  • Abortus en de invloed van Europees recht, door Patrick Garré, jurist en bestuurslid JPV
  • Euthanasieverzoek bij dementie, mr. Tista Bobbink

14.45 u. JPV en de nieuwe generatie, drs. Daniël Eykelenkamp (Pater Koopmanstichting)
15.15 u. Conclusie en afsluiting
15.30 – 16.00 u. Tot slot een drankje

Locatie: Kantoor Wille Donker advocaten, Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven (klik hier voor de locatie op Google Maps)
Goed bereikbaar met OV.

Wilt u dit ook niet missen? Meld u dan vóór 1 oktober aan via secretariaat@provita.nl.
Wij hopen u te ontmoeten op 7 oktober! De toegang is gratis.

Doe mee!

De waarde van het leven, wat is dat – denk je daarover na? Wat is menselijke waardigheid? Heeft dat bescherming nodig? Mag je experimenteren met embryo’s, en wat vind je van abortus? Mag het leven van ernstig zieke kinderen of ouderen worden beëindigd als zij daar niet zelf over kunnen beslissen?

Discussie over het begin en actief beëindigen van een mensenleven kent een scherpe scheiding. Je bent voor of je bent tegen. En steeds minder lijken we elkaar te kunnen verstaan. Ondertussen ontwikkelt de medische techniek verder. De overheid wil wetgeving zoveel mogelijk laten aansluiten op wat er technisch kan.

In Europees verband krijgt zelfbeschikking veel ruimte. Maar wat je over jezelf beschikt raakt ook een ander, raakt ook mensen die kwetsbaar zijn. Er zijn dus grenzen die de ander raken. Je naaste, je nabestaande, je ongeboren kind, mensen die met een handicap leven.

Herken je deze vragen? Heb je een mening? Op onze website vind je nieuws, discussie en politieke ontwikkeling. We doen mee in het maatschappelijk debat en laten van ons horen.

Doe met ons mee, schrijf mee of steun ons met je lidmaatschap of gift. Want wij vinden het leven van grote waarde, vanaf het allereerste begin tot en met het sterven. Jij ook?

.

Pro Vita: omdat elk leven waarde heeft.

Help je mee dit leven te beschermen? We hebben je nodig!

Publicaties

Voorbij het individualisme

5 juli 2023

Hoe kunnen we de nieuw opgelaaide discussies over abortus, ethisch gezien, beter begrijpen? De Dobbs vs. Jackson-uitspraak van het hoogste Gerechtshof van de Verenigde Staten – die een einde maakte aan het constitutioneel recht op abortus in het Amerikaanse land – helpt ons daarbij.

Dit arrest maakte ook in Nederland veel los. Zoals het burgerinitiatief om abortus uit het strafrecht te halen. Een vergelijking van de onderliggende denklijnen die bij dit arrest en bij genoemd burgerinitiatief naar voren komen, legt de zwakke plek bloot van het betoog voor abortus(verruiming) in onze tijd. Dat schrijft jurist Jaco van den Brink.

Over (on)kwaliteit van leven

19 oktober 2022

Heel wat mensen met een medische geschiedenis, chronische ziekte of handicap worstelen met het begrip ‘kwaliteit van leven’. Maar wat betekent dit precies? Het concept lijkt echter nogal ongrijpbaar: het verschijnt zowel als een nobel doel als een verraderlijk criterium in de medische praktijk; het dient als een algemene term voor hoe goed het met individuele mensen gaat, en als een middel om te beoordelen hoe een samenleving functioneert.

Kristina Artukovic legt in dit artikel uit hoe de samenleving invulling geeft aan dit begrip, zonder de personen met een beperking, chronisch zieken, terminale patiënten er bij te betrekken. We moeten de ander daadwerkelijk aanvaarden: pas dan zullen we de bestaanswijze van elk medemens erkennen in plaats van de kwaliteit van andermans leven te beoordelen.

Adoptie als alternatief voor abortus: waarom niet of … wel?

21 september 2022

Dit jaar kwam de problematiek van wettelijke adoptie zowel in Vlaanderen als in Nederland uitgebreid in het nieuws. In Nederland heeft een overheidsrapport in verband met de tekortkomingen en de misbruiken bij internationale adoptie heel wat inkt doen vloeien. De Nederlandse overheid schorste daarom tijdelijk de interlandelijke adoptieprocedure. In Vlaanderen zit het aantal adopties, zowel de binnenlandse als de interlandelijke, al jaren in dalende lijn. Zo waren er in 2020 nog maar 39 adopties. Daartegenover staat een wachtlijst met honderden (823 in november 2020) kandidaat-adoptanten.

Patrick Garré, jurist en bestuurslid bij de Nederlandse juristenvereniging Pro Vita, gaat na in hoeverre adoptie ook kan gelden als alternatief voor abortus. De Nederlandse en Belgische abortuswetgevingen voorzien uitdrukkelijk dat de abortusarts de alternatieven bij een verzoek om een zwangerschapsafbreking moet vermelden. Zou een dergelijk alternatief ook geen adoptie kunnen zijn?

Lees het hier.

Wijzigingen in de Belgische abortuswetgeving?

10 juli 2023

In oktober 2021 vroegen de fractieleiders van de meerderheidspartijen van het Belgisch parlement een studie en evaluatie aan bij de Belgische universiteiten over de praktijk en de wetgeving van de vrijwillige zwangerschapsafbreking.

Daarvoor werd een wetenschappelijk comité opgericht dat in april haar aanbevelingen en conclusies publiceerde. Daaruit blijkt een hang naar liberalisering van de abortuswetgeving met een verminderde bescherming voor de ongeboren mens.

Jurist Patrick Garré zette de voorstellen op een rij.

Bufferzones in strijd met het demonstratierecht?

5 juli 2023

In Nederland groeide de afgelopen jaren het aantal bufferzones bij abortusklinieken. Bij een bufferzone moeten wakers op een afstand staan van de abortuskliniek, wat het lastiger maakt om mensen aan te spreken. Ook beperkt dit het demonstratierecht van de wakers. Maar het demonstratierecht is een mensenrecht. Mag een gemeente dit recht dan wel zomaar beperken? Lees het hier.

Dood op verzoek: bestaat de psychiatrie nog als ze euthanasie bij psychisch lijden toelaat?

2 oktober 2022

Abe Geldhof is in zijn essay “Dood op verzoek: bestaat de psychiatrie nog als ze euthanasie bij psychisch lijden toelaat?“ bijzonder kritisch over de mogelijkheid voor psychische patiënten om euthanasie te vragen op basis van louter psychisch lijden. Vanuit zijn opleiding als psychoanalyticus, als professor in de klinische psychologie en op basis van de eigen ervaringen ziet hij de ravages die de euthanasiepraktijk in de psychiatrie in België aanricht.

Zijn boekje kunnen we aanbevelen aan iedereen die zich wil verdiepen in de mechanismen die ervoor zorgen dat euthanasie bij psychisch lijden wordt toegestaan op basis van onduidelijke en zelfs foutieve aannames. Daardoor wordt in heel wat situaties euthanasie verleend aan kwetsbare personen die – met de nodige ondersteuning – een kwaliteitsvol en zinvol leven hadden kunnen leiden, maar die nu hebben gekozen voor de dood. Lees hier de hele recensie.

Analyse JPV: voorstel regeling levensbeëindiging bij kinderen

22 juni 2022

Naar aanleiding van het concept van de Regeling beoordelingscommissie levensbeëindiging voor kinderen van 1-12 jaar (hierna: L1-12) stuurde de JPV een juridische analyse naar verschillende wetenschappelijke politieke bureaus en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De ministeriele regeling heeft als doel een strafuitsluitingsgrond te vestigen voor artsen ten aanzien van actieve levensbeëindiging van kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar juridisch gezien begeeft het kabinet hier op het pad van de levensbeëindiging zonder verzoek.

De JPV concludeert dat de regeling L1-12 in strijd is met onze rechtsorde en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Lees hier waarom.

Symposium ‘Levenseindewet, summum van vrije wil?’

Op zaterdag 2 oktober organiseerde de Nederlandse Juristenvereniging  Pro Vita (JPV) een symposium met de titel “Levenseindewet, summum van vrije wil”. Het symposium was een juridische, ethische en medische verkenning van het thema voltooid leven. De sprekers gaven open en onbevooroordeeld hun visie over de (gevolgen van de) ‘voltooid leven’-wet.

Bekijk hier het hele symposium of lees het verslag.