Doe mee!

De waarde van het leven, wat is dat – denk je daarover na? Wat is menselijke waardigheid? Heeft dat bescherming nodig? Mag je experimenteren met embryo’s, en wat vind je van het abortus? Mag het leven van ernstig zieke kinderen of ouderen worden beëindigd als zij daarover niet zelf over kunnen beslissen?

Discussie over het begin en actief beëindigen van een mensenleven kent een scherpe scheiding. Je bent voor of je bent tegen. En steeds minder lijken we elkaar te kunnen verstaan. Ondertussen ontwikkelt de medische techniek verder. De overheid wil wetgeving zoveel mogelijk laten aansluiten op wat er technisch kan.

In Europees verband krijgt zelfbeschikking veel ruimte. Maar wat je over jezelf beschikt raakt ook een ander, raakt ook mensen die kwetsbaar zijn. Er zijn dus grenzen die de ander raken. Je naaste, je nabestaande, je ongeboren kind, mensen die met een handicap leven.

Herken je deze vragen? Heb je een mening? Op onze website vind je nieuws, discussie en politieke ontwikkeling. We doen mee in het maatschappelijk debat en laten ons horen.

Doe met ons mee, schrijf mee of steun ons met je lidmaatschap of gift. Want wij vinden het leven van grote waarde, vanaf het allereerste begin tot en met het sterven. Jij ook?

ProVita: omdat elk leven waarde heeft. Help je mee dit leven te beschermen? We hebben je nodig!

Publicaties

Verzoek om euthanasie bij dementie, specifiek het schriftelijke verzoek: De wilsverklaring

Tista Bobbink, 20 juli 2024

 

Een verzoek om euthanasie kan worden vastgelegd in een wilsverklaring. Wanneer iemand niet meer wilsbekwaam is, dus de gevolgen van zijn of haar beslissing niet zelf meer kan overzien, kan familie deze wilsverklaring naar voren brengen. Dit leidt tot grotere dilemma’s en druk op huisartsen om euthanasie toe te passen. Hierover gaat het proefschrift van Jaap Schuurmans, Eutnanasia requests from patients with dementia, 2023.

 

Een bespreking vindt u op de volgende link.

Resolutie Europees Parlement voor abortus als mensenrecht: niets mag in de weg staan

Marie-Thérèse Hengst

2 juli 2024

Op 11 april 2024 nam het Europees Parlement (EP) van de Europese Unie (EU) een resolutie aan waarmee het onder meer opriep om abortus op te nemen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest). Of de resolutie uiteindelijk wordt aangenomen door de EU-landen is afwachten: er is unanimiteit nodig. Dat betekent dat alle landen ermee akkoord moeten gaan. Maar ondanks de niet-bindende status, is de resolutie toch de aandacht waard. Het toont namelijk duidelijker dan ooit het einddoel van de pro-abortus beweging in Europa, met zorgelijke onderdelen.

Uit de resolutie blijkt dat abortus onbeperkt toegankelijk moet worden. Het EP wil volledige decriminalisering (in overeenstemming met de WHO-richtlijnen van 2022) en af van “wettelijke, financiële, sociale en praktische belemmeringen en beperkingen”. Verder roept het EP het abortusrecht een “topprioriteit” te maken in internationale onderhandelingen.

De bijdrage vindt u op de volgende link.

Frankrijk: wordt protesteren tegen abortus onmogelijk?

Patrick Garré, 22 mei 2024

Op 8 maart 2024 werd in de Franse Grondwet het recht op abortus vastgelegd. De eerste twee oorspronkelijke wetsvoorstellen beweerden een “recht op abortus” in de grondwet op te nemen, geformuleerd als een “absoluut” recht. De Senaat verwierp deze voorstellen. Het door de Franse regering voorgestelde en het uiteindelijk goedgekeurde artikel luidt als volgt: “De wet bepaalt de voorwaarden waaronder de aan vrouwen gewaarborgde vrije toegang tot een abortus wordt uitgeoefend.

Op een grondrecht dat absoluut is, kunnen geen uitzonderingen zoals bijvoorbeeld gewetensbezwaar of vrijheid van meningsuiting worden toegestaan. Ook nu zegt het parlement dat zij niet de bedoeling heeft om uitzonderingen op het recht op abortus toe te staan, maar dat zij niet verantwoordelijk is voor de uitleg of de interpretatie van de Grondwet. Deze interpretatie is nu in handen gelegd van de Grondwettelijke Raad die deze “gewaarborgde vrijheid” tot abortus in de komende jaren zal interpreteren en toepassen. Met andere woorden: het absolute grondrecht op abortus kon niet gehaald worden, maar kan door interpretatie en toepassing in de komende jaren toch ontstaan.

In een interview op 13 maart 2024 met het Franse Katholieke Dagblad “ L’homme nouveau”. schetst Nicolas Bauer, jurist bij het European Centre for Law & Justice de uitdagingen voor het medisch personeel en de pro-life bewegingen.

Het volledige interview vindt u op de volgende link.

Aantal meldingen euthanasie stijgt met meer dan 45 % in vijf jaar tijd

Patrick Garré

5 mei 2024

De Regionale Toetsingscommissies (RTE’s) hebben op 4 april 2024 hun jaarverslag gepubliceerd. De RTE’s ontvingen 9068 meldingen van euthanasie, een stijging met 4% tegenover 2022. In 5 jaar tijd is er zelfs een toename met meer dan 45 %, maar het blijft gissen naar wat de precieze oorzaken daarvan zijn.

Een kritische commentaar hierover vind je op de volgende link.

 

[1] Jaarverslag 2023 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE), 4 april 2024: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1136636.pdf

Resolutie Europees Parlement voor een abortusrecht

12 april 2024

Op donderdag nam het Europees Parlement een niet-bindende resolutie aan waarmee het zich uitsprak voor een recht op abortus in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

JPV betreurt dit ten zeerste. Het toont een gebrek aan kennis van het internationaal recht en mensenrechten: er is geen internationaal bindend mensenrechteninstrument dat een fundamenteel recht op abortus erkent. Lees hier verder.

 

Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en de uitbreiding inzake het beoordelen van een levensbeëindiging bij kinderen van 1–12 jaar

24 maart 2024

De bestaande ministeriële voor late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging van pasgeborenen (LZa/LP) is na de evaluatie van de regeling nu aangepast en op 1 februari 2024 in werking getreden.

 

De Regeling LZa/LP/LK is op twee bijzondere manieren uitgebreid. Ten eerste is de leeftijd van kinderen tot 1 jaar uitgebreid naar kinderen van 1 tot 12 jaar. Daarnaast zijn de handelingen van een arts die tot het levenseinde van een kind leiden uitgebreid met actieve levensbeëindiging. 

 

De reactie van de JPV op deze inwerkingtreding vindt u op hier.

 

Enkele maanden geleden heeft onze juristenvereniging naar aanleiding van de consultatieronde over deze Regeling een uitgebreide analyse met kritische bemerkingen uitgewerkt. Deze analyse vindt u op deze link.

Een forse stijging van het aantal abortussen in Nederland: een zorgelijke ontwikkeling

21 maart 2024

Enkele maanden geleden heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een jaarrapportage gepubliceerd over het aantal abortussen in 2022. Er was een forse stijging  van het aantal vrijwillige zwangerschapsafbrekingen.

Wat zijn de redenen voor deze zorgelijke ontwikkeling? Dit leest u in volgende bijdrage.

Een kritische analyse van de JPV over de voorgestelde aanpassingen aan de Embryowet

4 maart 2024

De JPV heeft zich in de internetconsultatie kritisch uitgelaten over de voorgestelde aanpassingen aan de Embryowet.

Het advies vindt u hier.

Internetconsultatie: abortus uit het strafrecht?

16 februari 2024

Oud Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet heeft in november 2023 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om abortus uit het strafrecht te halen. Naar aanleiding hiervan, werd er een internetconsultatie georganiseerd.

De JPV, die als juristenvereniging opkomt voor het kwetsbare leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, geeft een negatief advies en vraagt aan de leden van Tweede Kamer om dit wetsvoorstel niet te steunen.

Het advies vind je hier:

 

Bufferzones in strijd met het demonstratierecht?

5 juli 2023

In Nederland groeide de afgelopen jaren het aantal bufferzones bij abortusklinieken. Bij een bufferzone moeten wakers op een afstand staan van de abortuskliniek, wat het lastiger maakt om mensen aan te spreken. Ook beperkt dit het demonstratierecht van de wakers. Maar het demonstratierecht is een mensenrecht. Mag een gemeente dit recht dan wel zomaar beperken? Lees het hier.

Dood op verzoek: bestaat de psychiatrie nog als ze euthanasie bij psychisch lijden toelaat?

2 oktober 2022

Abe Geldhof is in zijn essay “Dood op verzoek: bestaat de psychiatrie nog als ze euthanasie bij psychisch lijden toelaat?“ bijzonder kritisch over de mogelijkheid voor psychische patiënten om euthanasie te vragen op basis van louter psychisch lijden. Vanuit zijn opleiding als psychoanalyticus, als professor in de klinische psychologie en op basis van de eigen ervaringen ziet hij de ravages die de euthanasiepraktijk in de psychiatrie in België aanricht.

Zijn boekje kunnen we aanbevelen aan iedereen die zich wil verdiepen in de mechanismen die ervoor zorgen dat euthanasie bij psychisch lijden wordt toegestaan op basis van onduidelijke en zelfs foutieve aannames. Daardoor wordt in heel wat situaties euthanasie verleend aan kwetsbare personen die – met de nodige ondersteuning – een kwaliteitsvol en zinvol leven hadden kunnen leiden, maar die nu hebben gekozen voor de dood. Lees hier de hele recensie.

Analyse JPV: voorstel regeling levensbeëindiging bij kinderen

22 juni 2022

Naar aanleiding van het concept van de Regeling beoordelingscommissie levensbeëindiging voor kinderen van 1-12 jaar (hierna: L1-12) stuurde de JPV een juridische analyse naar verschillende wetenschappelijke politieke bureaus en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De ministeriele regeling heeft als doel een strafuitsluitingsgrond te vestigen voor artsen ten aanzien van actieve levensbeëindiging van kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar juridisch gezien begeeft het kabinet hier op het pad van de levensbeëindiging zonder verzoek.

De JPV concludeert dat de regeling L1-12 in strijd is met onze rechtsorde en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Lees hier waarom.

Bescherm zowel zwangeren als baby’s

23 augustus 2023

Op 24 juni 2022 heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof het grondwettelijk recht op abortus, vastgelegd in het Roe v. Wade arrest uit 1973, vernietigd. Daardoor kunnen de individuele staten zelf bepalen in welke mate zij vrijwillige zwangerschapsafbreking beperken of zelfs volledig verbieden. Dit leidt tot grote verschillen tussen de staten, waarbij in de ene staat abortus bijna volledig verboden is en er in andere staten een quasi volledig recht bestaat op vrijwillige zwangerschapsafbreking. De zuidelijke staten Texas en Tennessee hebben gekozen voor een zeer strenge wetgeving, wat in sommige gevallen leidt tot schrijnende situaties voor de betrokken vrouwen.

In dit artikel van de Amerikaanse pro-life organisatie Rehumanize International pleit de auteur daarom voor rechtvaardige en menswaardige pro-life wetten die zowel oog hebben voor de bescherming van het ongeboren kind als voor de moeilijke situatie waarin de zwangere vrouw zich bevindt. Lees hier verder.

Wijzigingen in de Belgische abortuswetgeving?

10 juli 2023

In oktober 2021 vroegen de fractieleiders van de meerderheidspartijen van het Belgisch parlement een studie en evaluatie aan bij de Belgische universiteiten over de praktijk en de wetgeving van de vrijwillige zwangerschapsafbreking.

Daarvoor werd een wetenschappelijk comité opgericht dat in april haar aanbevelingen en conclusies publiceerde. Daaruit blijkt een hang naar liberalisering van de abortuswetgeving met een verminderde bescherming voor de ongeboren mens.

Jurist Patrick Garré zette de voorstellen op een rij.

Voorbij het individualisme

5 juli 2023

Hoe kunnen we de nieuw opgelaaide discussies over abortus, ethisch gezien, beter begrijpen? De Dobbs vs. Jackson-uitspraak van het hoogste Gerechtshof van de Verenigde Staten – die een einde maakte aan het constitutioneel recht op abortus in het Amerikaanse land – helpt ons daarbij.

Dit arrest maakte ook in Nederland veel los. Zoals het burgerinitiatief om abortus uit het strafrecht te halen. Een vergelijking van de onderliggende denklijnen die bij dit arrest en bij genoemd burgerinitiatief naar voren komen, legt de zwakke plek bloot van het betoog voor abortus(verruiming) in onze tijd. Dat schrijft jurist Jaco van den Brink.

Over (on)kwaliteit van leven

19 oktober 2022

Heel wat mensen met een medische geschiedenis, chronische ziekte of handicap worstelen met het begrip ‘kwaliteit van leven’. Maar wat betekent dit precies? Het concept lijkt echter nogal ongrijpbaar: het verschijnt zowel als een nobel doel als een verraderlijk criterium in de medische praktijk; het dient als een algemene term voor hoe goed het met individuele mensen gaat, en als een middel om te beoordelen hoe een samenleving functioneert.

Kristina Artukovic legt in dit artikel uit hoe de samenleving invulling geeft aan dit begrip, zonder de personen met een beperking, chronisch zieken, terminale patiënten er bij te betrekken. We moeten de ander daadwerkelijk aanvaarden: pas dan zullen we de bestaanswijze van elk medemens erkennen in plaats van de kwaliteit van andermans leven te beoordelen.

Adoptie als alternatief voor abortus: waarom niet of … wel?

21 september 2022

Dit jaar kwam de problematiek van wettelijke adoptie zowel in Vlaanderen als in Nederland uitgebreid in het nieuws. In Nederland heeft een overheidsrapport in verband met de tekortkomingen en de misbruiken bij internationale adoptie heel wat inkt doen vloeien. De Nederlandse overheid schorste daarom tijdelijk de interlandelijke adoptieprocedure. In Vlaanderen zit het aantal adopties, zowel de binnenlandse als de interlandelijke, al jaren in dalende lijn. Zo waren er in 2020 nog maar 39 adopties. Daartegenover staat een wachtlijst met honderden (823 in november 2020) kandidaat-adoptanten.

Patrick Garré, jurist en bestuurslid bij de Nederlandse juristenvereniging Pro Vita, gaat na in hoeverre adoptie ook kan gelden als alternatief voor abortus. De Nederlandse en Belgische abortuswetgevingen voorzien uitdrukkelijk dat de abortusarts de alternatieven bij een verzoek om een zwangerschapsafbreking moet vermelden. Zou een dergelijk alternatief ook geen adoptie kunnen zijn?

Lees het hier.

Symposium ‘Levenseindewet, summum van vrije wil?’

Op zaterdag 2 oktober organiseerde de Nederlandse Juristenvereniging  Pro Vita (JPV) een symposium met de titel “Levenseindewet, summum van vrije wil”. Het symposium was een juridische, ethische en medische verkenning van het thema voltooid leven. De sprekers gaven open en onbevooroordeeld hun visie over de (gevolgen van de) ‘voltooid leven’-wet.

Bekijk hier het hele symposium of lees het verslag.