Over (on)kwaliteit van leven

19 oktober 2022

Heel wat mensen met een medische geschiedenis, chronische ziekte of handicap worstelen met het begrip ‘kwaliteit van leven’. Maar wat betekent dit precies? Het concept lijkt echter nogal ongrijpbaar: het verschijnt zowel als een nobel doel als een verraderlijk criterium in de medische praktijk; het dient als een algemene term voor hoe goed het met individuele mensen gaat, en als een middel om te beoordelen hoe een samenleving functioneert.

Kristina Artukovic legt in dit artikel uit hoe de samenleving invulling geeft aan dit begrip, zonder de personen met een beperking, chronisch zieken, terminale patiënten er bij te betrekken. We moeten de ander daadwerkelijk aanvaarden: pas dan zullen we de bestaanswijze van elk medemens erkennen in plaats van de kwaliteit van andermans leven te beoordelen.

Adoptie als alternatief voor abortus: waarom niet of … wel?

21 september 2022

Dit jaar kwam de problematiek van wettelijke adoptie zowel in Vlaanderen als in Nederland uitgebreid in het nieuws. In Nederland heeft een overheidsrapport in verband met de tekortkomingen en de misbruiken bij internationale adoptie heel wat inkt doen vloeien. De Nederlandse overheid schorste daarom tijdelijk de interlandelijke adoptieprocedure. In Vlaanderen zit het aantal adopties, zowel de binnenlandse als de interlandelijke, al jaren in dalende lijn. Zo waren er in 2020 nog maar 39 adopties. Daartegenover staat een wachtlijst met honderden (823 in november 2020) kandidaat-adoptanten.

Patrick Garré, jurist en bestuurslid bij de Nederlandse juristenvereniging Pro Vita, gaat na in hoeverre adoptie ook kan gelden als alternatief voor abortus. De Nederlandse en Belgische abortuswetgevingen voorzien uitdrukkelijk dat de abortusarts de alternatieven bij een verzoek om een zwangerschapsafbreking moet vermelden. Zou een dergelijk alternatief ook geen adoptie kunnen zijn?

Lees het hier.

Abortusdebat: zelfbeschikkingsrecht of menselijke waardigheid

24 juli 2022

De abortusdiscussie is weer terug van weggeweest. In Nederland worden de laatste beperkingen uit de wetgeving, waarvan nog enige bescherming van het ongeboren leven verwacht kan worden, afgeschaft. Ook bepleiten sommige politici een beperking van de vrijheid van meningsuiting van tegenstanders van abortus. Verder nam het Europees Parlement een resolutie aan voor een recht op abortus, dat zelfs in het Handvest van de grondrechten van de  Europese Unie zou moeten worden opgenomen. En dan is er de herziening van Roe versus Wade. Dit leidde tot vreugde en dankbaarheid bij pro-life groepen maar tot grote woede en verontwaardiging bij pro-abortus activisten, tot zelfs op de Dam in Amsterdam.

In het abortusdebat speelt het zogenoemde zelfbeschikkingsrecht van de vrouw een grote rol. Dr. Matthijs de Blois vindt het de moeite waard de status en betekenis van dit recht opnieuw aan de orde te stellen.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dood op verzoek: bestaat de psychiatrie nog als ze euthanasie bij psychisch lijden toelaat?

2 oktober 2022

Abe Geldhof is in zijn essay “Dood op verzoek: bestaat de psychiatrie nog als ze euthanasie bij psychisch lijden toelaat?“ bijzonder kritisch over de mogelijkheid voor psychische patiënten om euthanasie te vragen op basis van louter psychisch lijden. Vanuit zijn opleiding als psychoanalyticus, als professor in de klinische psychologie en op basis van de eigen ervaringen ziet hij de ravages die de euthanasiepraktijk in de psychiatrie in België aanricht.

Zijn boekje kunnen we aanbevelen aan iedereen die zich wil verdiepen in de mechanismen die ervoor zorgen dat euthanasie bij psychisch lijden wordt toegestaan op basis van onduidelijke en zelfs foutieve aannames. Daardoor wordt in heel wat situaties euthanasie verleend aan kwetsbare personen die – met de nodige ondersteuning – een kwaliteitsvol en zinvol leven hadden kunnen leiden, maar die nu hebben gekozen voor de dood. Lees hier de hele recensie.

Euthanasie bij vergevorderde dementie: een kritische blik op de nieuwe richtlijnen van de KNMG

10 september 2022

Op 21 april 2020 heeft de Hoge Raad bepaald dat een arts op basis van een voorafgaande schriftelijke verklaring euthanasie kan toepassen bij personen met een vergevorderde dementie. Daarbij heeft het hoogste rechtscollege op dit terrein de bakens uitgezet bij het toepassen van de zorgvuldigheidseisen in deze bijzondere omstandigheid.

Naar aanleiding van deze uitspraak paste de artsenvereniging KNMG haar richtlijnen aan. Die zouden artsen meer zekerheid moeten bieden als zij euthanasie toepassen op basis van een eerder door de patiënt opgestelde schriftelijke wilsverklaring. En de patiënten zouden daardoor een grotere garantie krijgen dat, ondanks dat zij wilsonbekwaam zijn geworden, hun verzoek alsnog zal worden uitgevoerd.

Jurist Patrick Garré gaat na of dit standpunt bijdraagt tot de bescherming van het kwetsbare leven en recht doet aan het zelfbeschikkingsrecht, iets dat toch één van de basisprincipes vormt van de euthanasiewetgeving.

Lees het artikel hier.

Analyse JPV: voorstel regeling levensbeëindiging bij kinderen

22 juni 2022

Naar aanleiding van het concept van de Regeling beoordelingscommissie levensbeëindiging voor kinderen van 1-12 jaar (hierna: L1-12) stuurde de JPV een juridische analyse naar verschillende wetenschappelijke politieke bureaus en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De ministeriele regeling heeft als doel een strafuitsluitingsgrond te vestigen voor artsen ten aanzien van actieve levensbeëindiging van kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar juridisch gezien begeeft het kabinet hier op het pad van de levensbeëindiging zonder verzoek.

De JPV concludeert dat de regeling L1-12 in strijd is met onze rechtsorde en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Lees hier waarom.

Symposium ‘Levenseindewet, summum van vrije wil?’

Op zaterdag 2 oktober organiseerde de Nederlandse Juristenvereniging  Pro Vita (JPV) een symposium met de titel “Levenseindewet, summum van vrije wil”. Het symposium was een juridische, ethische en medische verkenning van het thema voltooid leven. De sprekers gaven open en onbevooroordeeld hun visie over de (gevolgen van de) ‘voltooid leven’-wet.

Bekijk hier het hele symposium of lees het verslag.

Kom in gesprek

Wie staat nog open voor de boodschap over de waarde van het leven? En wie wil nog luisteren naar hen die hiermee worstelen of zich daarover een mening hebben gevormd? Kom daarom in gesprek. We hebben u nodig.

Maar wie gehoord wil worden, moet eerst zelf goed luisteren. Er wordt namelijk veel gezegd ten nadele van de waarde van het menselijke leven. Met regelmaat plaatsen we dan ook nieuwsberichten op onze website over hulp bij zelfdoding bij kwetsbare ouderen. Of over levensbeëindiging bij mensen met dementie of een psychiatrische aandoening. Maar ook plaatsen we berichten over abortus (vindt jaarlijks 30.000 keer plaats in Nederland) of over de maakbaarheid van een mens aan het begin van zijn leven (zoals embryoselectie en genetische manipulatie). Zo werden eind 2018 in China twee baby’s geboren waarvan het DNA met de zogenaamde crispr-cas-techniek was aangepast in de embryonale fase. Het was wereldnieuws. Maar was het ook goed nieuws? De gevolgen voor de gezondheid van de baby’s en hun nageslacht zijn tenslotte nog onbekend.

Herkent u zich dus in de bewogenheid ten aanzien van medisch-ethische thema’s rondom het ontstaan en het beëindigen van het menselijke leven? Dan roepen wij u op om ons werk met uw betrokkenheid te steunen.

Kom in gesprek, of steun ons met uw lidmaatschap of donatie. Want al het menselijk leven is van waarde, van conceptie tot aan de natuurlijke dood.

Pro Vita: omdat elk leven waarde heeft. Helpt u mee dit leven te beschermen?

Kom in gesprek. We hebben u nodig.