22 mei 2024

In een interview op 13 maart 2024 met het Franse Katholieke Dagblad “ L’homme nouveau” schetst Nicolas Bauer, jurist bij het European Centre for Law & Justice de uitdagingen voor het medisch personeel en de pro-life bewegingen.

Op 8 maart werd het zegel van de Republiek aangebracht op de grondwet over de vrijheid om abortus te plegen, nadat er sinds juni 2022 verschillende wetsvoorstellen waren ingediend. Wat houdt het uiteindelijk aangenomen artikel in?

De eerste twee wetsvoorstellen beweerden een “recht op abortus” in de grondwet op te nemen, geformuleerd als een “absoluut” recht. De Senaat verwierp ze. Het door de regering voorgestelde en op 4 maart aangenomen artikel luidt als volgt: “de wet bepaalt de voorwaarden waaronder de aan vrouwen gewaarborgde vrijheid om hun toevlucht te nemen tot een abortus wordt uitgeoefend“. Deze “gewaarborgde vrijheid” die nu in de grondwet is vastgelegd, geeft aan de Grondwettelijke Raad een grote flexibiliteit. De regering en de meeste parlementsleden hebben verklaard dat het niet hun bedoeling was om de vrijheid van geweten en meningsuiting te beperken, maar zij zijn niet verantwoordelijk voor de interpretatie van de grondwet. Het is de Grondwettelijke Raad die deze “gewaarborgde vrijheid” van abortus in de komende jaren zal interpreteren en toepassen.

Hoe verklaart u dat deze eerste versie van een “absoluut recht” niet werd aangenomen?

Dit idee van een absoluut recht was even extreem als absurd. De formulering van de wetsvoorstellen plaatste abortus boven andere grondrechten, waardoor het een recht werd waar “niemand inbreuk op kan maken” en waarvan “niemand beroofd kan worden”. Wanneer een grondrecht absoluut is, betekent dit dat het niet beperkt kan worden, noch door de rechten of behoeften van anderen, noch door het algemeen belang. Absolute rechten zijn zeer zeldzaam en zijn verbonden met de menselijke waardigheid. Er bestaat bijvoorbeeld een absoluut recht om niet te worden gemarteld. Als een absoluut “recht op abortus” in de grondwet zou zijn opgenomen, zou dit alle beperkingen op abortus hebben weggenomen. Zowel de wettelijke termijn als de gewetensclausule zouden ongrondwettelijk zijn geworden.

De meeste rechten beperken elkaar en houden rekening met het algemeen welzijn voor de samenleving. De vrijheid van meningsuiting is bijvoorbeeld niet absoluut: het is verboden om terrorisme of racisme te propageren. Door de “gewaarborgde vrijheid” van abortus maakt de Grondwet abortus tot een vrijheid zoals elke andere. Het is geen absoluut recht, maar het is nog steeds een vrijheid die concurreert met “echte vrijheden”, zoals die van meningsuiting en geweten. De Senaat had de mogelijkheid om deze opname in de grondwet tegen te houden, maar boog voor de tekst van de regering.

De relevantie van de opname in de grondwet werd door sommigen in twijfel getrokken, omdat de procedure door de voorstanders werd verdedigd met de angst dat abortus op een dag beperkt of zelfs verboden zou worden. Maar op 4 maart keurde het parlement, verzameld in het Congres, het wetsvoorstel met een overweldigende meerderheid goed, met 780 stemmen tegen 72. Is deze angst terecht of slechts ingebeeld?

Duidelijk ingebeeld. Geen enkele parlementariër durfde abortus zelf in twijfel te trekken. Wie kan geloven dat in Frankrijk de meerderheid van de parlementsleden de volgende verkiezingen zou verliezen en vervangen zou worden door “anti-abortus” parlementsleden?

Hoe dan ook, bedreigd of niet, abortus heeft puur juridisch gezien niets te maken met de Grondwet. De Grondwet definieert het doel van de instellingen: het presidentschap van de Republiek, de regering, het parlement, de rechterlijke macht, enz. Individuele rechten en vrijheden zijn er niet in opgenomen, of slechts incidenteel. Abortus is opgenomen in artikel 34 van de grondwet, het is een technisch artikel, dat de reikwijdte van de wet afbakent. Abortus is off topic.

Wat zijn nu de risico’s?

Abortus heeft nu een grotere normatieve waarde gekregen. Doordat het grondwettelijk is geworden, is het bindend voor de wetgever. De “gegarandeerde vrijheid” van abortus heeft nu voorrang op wetten die de vrijheid van meningsuiting of geweten beschermen, vanwege de hiërarchie van normen.

Op dit moment staat de uitoefening van de gewetensclausule de vrijheid om abortus te plegen in Frankrijk niet in de weg. Er is dus geen concurrentie tussen deze twee “vrijheden”. Maar als op een dag de meerderheid van de zorgverleners “gewetensbezwaarden” worden, zoals in Italië, zal de gewetensclausule de toegang tot abortus belemmeren. In het geval van een geschil dat wordt aangespannen door een vrouw die een abortus wil ondergaan, zou de Grondwettelijke Raad deze clausule ongrondwettig kunnen verklaren.

Dit soort geschillen kan opzettelijk worden uitgelokt door verenigingen. Het komt vaak voor. We noemen deze zaken “strategische geschillenbeslechting”. Ze worden vanuit het niets aangemaakt en zijn niet bedoeld om een “slachtoffer” te beschermen, maar om aan te tonen dat de wet de toegang tot een bepaald “recht” verhindert. Nu abortus op grondwettelijk niveau een “gewaarborgde vrijheid” is, is het waarschijnlijk dat verenigingen zullen proberen om zorgverleners die bezwaar maken aan te pakken om de gewetensclausule te herroepen.

Op 27 en 28 februari, net vóór de stemming in de Senaat, nodigde u twaalf vrouwen uit om voor parlementsleden te komen getuigen over de abortussen die ze hadden ondergaan, waarbij u met name hun lijden noemde. Zullen deze initiatieven nog mogelijk zijn nu de wet is aangenomen? Zullen we nog steeds in staat zijn om abortus publiekelijk aan te klagen en te betogen voor de verdediging van het leven?

Bij het luisteren naar deze vrouwen was het opvallend om de kloof te zien tussen de realiteit van abortus en het parlementaire debat. Abortus wordt niet ervaren als een “vrijheid”. Er wordt niets gedaan om vrouwen te beschermen tegen de druk om een abortus te ondergaan. Abortus wordt soms bijna gedwongen. De elf parlementsleden die ik ontmoette – waaronder die van de presidentiële meerderheid – waren diep geroerd door de interventies van deze vrouwen. Sommigen vertelden ons dat ze zich zouden inzetten om beleid te ontwikkelen, vooral om vrouwen te beschermen tegen druk om abortus te plegen. Dit is goed nieuws.

Zal, na deze opname in de grondwet, het verzet tegen abortus beschouwd worden als strijdig met de wetten van de Republiek? Sommige verenigingen, zoals Civitas, zijn ontbonden omdat ze tegen het republikeinse regime waren. Als het pro-life discours “anti-republikeins” wordt, kan het sterk onderdrukt worden.

Het opnemen van abortus in de grondwet ontkent het lijden van deze vrouwen. Het is ook een ontkenning van het lijden van mannen, wiens kinderen geaborteerd kunnen worden zonder hun toestemming. Dit lijden is niet het lijden van een medische procedure die verkeerd is gegaan of bijwerkingen heeft. Het is het lijden dat het gevolg is van het verlies van een kind, ter dood gebracht in Franse ziekenhuizen… en zelfs thuis.