Geboren 24 april 1953, studeerde hij geneeskunde aan de VU Amsterdam. Na de militaire dienstplicht kwam hij in 1982 naar Urk en heeft zich in 1983 als huisarts aldaar gevestigd aan de Steenbank in een praktijk, op de website als ‘bruisend’ gekenschetst. Naast huisartsgeneeskunde had Peter als interessegebied de medische ethiek. Hij was een toegewijd arts, zijn patiënten waren hem alles. Zo deed hij ook de veeleisende zwangerschapspraktijk erbij hetgeen hem sterk aan Urk bond. Steeds hield hij, con amore, de stand van zaken voor wat betreft bevallingen bij, hetgeen inhield dat hij altijd voor zijn zwangeren bereikbaar was. Een hoog ethisch standpunt dat tegenwoordig bij artsen aan slijtage onderhevig is.

Voorzitter Nederlands Artsenverbond

In augustus 1999 volgde hij dr. Van Laar op als voorzitter van het Nederlands Artsenverbond (NAV). Dit is hij tot zijn dood op 15 januari 2021 gebleven. Daarmee is hij met ruim 21 jaar de langstzittende voorzitter van het NAV.

Het Nederland Artsenverbond werd opgericht op 28 november 1972 en wil – in tegenstelling tot de KNMG –artsen verenigen en vertegenwoordigen die werken vanuit de notie van de intrinsieke waardigheid van alle menselijk leven en daarom actief dodend handelen en utilitaristisch denken over het omgaan met leven, afwijzen. Van 1973 tot 1982 werd een informatiebulletin uitgegeven. De 10e tot en met 20e jaargang verscheen onder de naam Vita Humana.

In 1994 ging Vita Humana samen met het tijdschrift Pro Vita van Juristenvereniging Pro Vita (JPV), onder de naam Pro Vita Humana (PVH), een tijdschrift voor levensrecht en medische ethiek. Het magazine was een gezamenlijke uitgave van het NAV en de Juristenvereniging Pro Vita. Pro Vita Humana informeert, vanuit de onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven, over de bedreiging van dat leven door onder andere abortus, euthanasie en medische experimenten.

Actieve deelname aan euthanasiedebat

 Vooral in de beginjaren van zijn voorzitterschap gaf hij in woord en geschrift uiting aan de pro life standpunten. Zo verscheen op 28 juni 2000 in The Christian Science Monitor een discussiebijdrage van hem over de euthanasiepraktijk: “ “I base my life on the Bible, and I think it is not right,” says Peter Hildering, president of the Dutch Physicians League, a 450-member anti-euthanasia group of mostly Christian doctors. “We try to make the Dutch public aware that it is not normal.” In most cases, Dr. Hildering says, there are ways to relieve pain and suffering.”

Eveneens in 2000 schreef hij, met vooruitziende blik: “Het is duidelijk dat zonder onze vinger aan de pols, zonder ons actief wijzen naar andere wegen, onze positie, de positie van artsen die het doden van patiënten niet beschouwen als medisch handelen, steeds moeilijker en marginaler zal worden.”

In 2003 wijdde hij een beschouwing aan 30 jaar Nederlands Artsenverbond. Hij eindigde dit met: “Dertig jaar en ‘still going strong’. Zo lang als het nodig is. Dat wil zeggen: tot de KNMG onze uitgangspunten weer tot de hare rekent.”

Toespreken House of Lords

Eveneens in 2003 gaf Peter Hildering zijn mening in een toespraak in the House of Lords in London: “To legalize euthanasia or PAS (Physician Assisted Suicide) would put immense pressure on those who are ill and especially those who feel that – due to illness, disability or due to expensive treatment required – they have become a burden to others and to society, especially to relatives.”

Peter Hildering stond pal voor het pro life standpunt, dat hij ook uitdroeg als deelnemer van Platform Zorg voor Leven (een samenwerkingsplatform van Pro Life organisaties).

In 2005 publiceerde een artikel hij in PVH samen met zijn bestuurscollega dr. Blonk over de zorgverlening rond het levenseinde. Hierin worden de begrippen en zorgvuldigheidseisen nauwkeurig beschreven en geanalyseerd. Om spraakverwarring over begrippen te voorkomen dient men de ‘intentie’ van de hulpverlener in het oog te houden, zo benadrukten zij.

In 2009 schreef hij samen met de dr. Paul Lieverse en de voorzitter van JPV mr. Klaasse-Carpentier een artikel in Medisch Contact getiteld “Palliatieve sedatie: een glijdende schaal”. Het artikel was een reactie van Christian Medical Fellowship (CMF), NAV en JPV op de vernieuwde KNMG-richtlijn.  Jarenlang was hij ook actief betrokken bij de organisatie van vele symposia, in samenwerking met de Juristenvereniging Pro Vita over thema’s die op dat moment actueel waren.

Politiek actief

Naast zijn drukke huisartsenpraktijk en het voorzitterschap van het NAV bekleedde hij nog andere functies. Zo was hij voorzitter van de afdeling Urk van het Nederlandse Rode Kruis. Ook politiek was hij gedurende enige jaren actief voor CU en later SGP, tot hij deze activiteiten noodgedwongen moest beëindigen omdat die een te zwaar beslag op hem legden.

Coronavirus

In december 2020 raakt hij besmet met het coronavirus en belandt in het ziekenhuis. Het is nauwelijks voor te stellen wat dit, met zijn medische kennis en inzicht, op dat moment voor hem moet betekenen. In plaats van beter gaat het bergafwaarts, ook op de IC kan men hem niet meer redden. Hij overlijdt op vrijdag 15 januari 2021 op 67-jarige leeftijd.

Voor zijn achterblijvende echtgenote en gezin moge zijn rotsvaste geloof in een Leven na dit leven, een troost zijn. Tijdens zijn bezoeken aan ondergetekende heeft hij meermalen hieraan uiting gegeven.

Peter, we zullen je missen!

Chris R. Staalman
webmaster Provitahumana.nl