Voltooid leven: hulp bij zelfdoding (zonder medische grondslag)

Onderzoek: hoe gaan ouderen om met naderend sterven?

Op 24 augustus verdedigde Nienke Fortuin haar proefschrift The search for meaning in later life: An empirical exploration of religion and death. Ze keek in haar onderzoek naar de manier…

Op 24 augustus verdedigde Nienke Fortuin haar proefschrift The search for meaning in later life: An empirical exploration of religion and death. Ze keek in haar onderzoek naar de manier waarop ouderen omgaan met hun overlijden dat steeds dichterbij komt. Welke rol speelt religie hierin, wat zijn hun wensen op medisch gebied en hoe draagt de manier waarop we verhalen vertellen over het ouder worden hieraan bij?

Zo heeft – niet verrassend – religie invloed op hoe iemand tegen euthanasie aankijkt. Hierover zegt Fortuin in een interview: “Uit het vragenlijstonderzoek onder ouderen volgt dat mensen die de dood religieus interpreteren, vaker tegen euthanasie en vóór een natuurlijke dood zijn. Mensen die de dood rationeel interpreteren zijn vaker voor euthanasie en mensen die de dood persoonlijk interpreteren zijn juist weer vaker voor een natuurlijke dood.”

Het gaat om een empirisch onderzoek en geen ethisch onderzoek. In de euthanasiediscussie neemt Fortuin dan ook geen inhoudelijk standpunt in. Maar haar onderzoek valt wel op. Zo besteedde Annemarieke van der Woude er aandacht aan in haar column in Trouw waarin ze schreef: “Fortuin toont aan dat er een relatie bestaat tussen de manier waarop mensen het ouder worden beoordelen aan de ene kant, en aan de andere kant hun levensbeschouwing. Die levensbeschouwing, los van de vraag welke dat is, kan een bron van zin zijn.”

Samenvatting van het proefschrift:

Het fenomeen van ouderen met een ‘voltooid leven’ laat zien dat het vinden van zin op hogere leeftijd niet vanzelfsprekend is. Want hoe vinden we zin in een leven dat steeds meer getekend wordt door afhankelijkheid, verlies en gebreken? En dat in een tijd waarin de religieuze ‘grote verhalen’, die vroeger de vragen rond leven en dood beantwoordden, veel van hun zeggingskracht verloren hebben.

Deze studie laat op basis van diepte-interviews met 26 Nederlandse ouderen en een vragenlijstonderzoek onder 356 Nederlandse ouderen het verband zien tussen de wijze waarop Nederlandse ouderen de dood interpreteren en hun wensen met betrekking tot euthanasie en levensverlengende medische handelingen. Daarnaast brengt dit onderzoek een groep ouderen in beeld die opkomt voor zelfbeschikking rond het levenseinde. Alhoewel deze groep bijna even religieus bleek als de groep ouderen die aangaf geen euthanasie te wensen, werd hun geloof gekenmerkt door een meer persoonlijke interpretatie van religie.

Ook brengt het onderzoek de relatie in beeld tussen het geloof van ouderen en de mate van doodsangst die ze ervaren. Verder illustreert dit onderzoek de verhalen over het ouder worden die ouderen vertellen en toont de auteur hoe deze in verband staan met religieuze verhalen.

Tenslotte beschrijft de auteur de relatie tussen het commitment van ouderen met hun levensbeschouwing en de mate waarin ze hun leven voortijdig als ‘voltooid’ ervaren. Vanuit het verrichte empirische onderzoek wordt in het laatste hoofdstuk gereflecteerd op recente ontwikkelingen in het Nederlandse euthanasiedebat.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Dr. Nienke Fortuin werkt als onderzoeker bij de afdeling empirische en praktische religiewetenschap van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek: hoe gaan ouderen om met naderend sterven?

De rampzalige invloed van Ronald Dworkin op het Nederlandse euthanasierecht

Netherlands Journal of Legal Philosophy, 1, (2020):95-103. Auteur: Klaas Rozemond, universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn opvattingen over euthanasie gaat Dworkin ervan uit dat ieder mens…

Netherlands Journal of Legal Philosophy, 1, (2020):95-103.
Auteur: Klaas Rozemond, universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

In zijn opvattingen over euthanasie gaat Dworkin ervan uit dat ieder mens twee soorten belangen heeft: ervaringsbelangen (experiental interests) en kritische belangen (critical interests). De ervaringsbelangen betreffen positieve ervaringen in allerlei varianten, van platvloerse spelletjes tot poëzie. De kritische belangen zijn gebaseerd op de waarden die mensen met hun verstandelijke vermogens aan hun leven toekennen. In ieder mens zit een genotselement en een rationeel element en die twee samen bepalen wat de waarde van zijn of haar leven is. Het rationele element is volgens Dworkin de beslissende instantie, omdat een mens met zijn rationele vermogens kan beoordelen wat hij of zij waardevol vindt en kan aangeven welke vormen van genot hij of zij wil ondergaan.

Het gehele artikel kunt u hier lezen.

Reacties uitgeschakeld voor De rampzalige invloed van Ronald Dworkin op het Nederlandse euthanasierecht

‘Zo’n tienduizend ouderen die niet ernstig ziek zijn, willen leven beëindigen’

Medisch Contact, 30 januari 2020: auteur Eva Nyst. De groep mensen die hun leven wil (laten) beëindigen zonder dat ze ernstig ziek zijn, vormt naar schatting 0,18 procent van alle…

Medisch Contact, 30 januari 2020: auteur Eva Nyst.

De groep mensen die hun leven wil (laten) beëindigen zonder dat ze ernstig ziek zijn, vormt naar schatting 0,18 procent van alle 55-plussers. In Nederland zijn dat zo’n 10.000 mensen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU onder leiding van Els van Wijngaarden. “Een nieuwe, wettelijke regeling is niet het antwoord op de groep zoals geschetst”, zei minister De Jonge bij de overhandiging van het onderzoek.

Van Wijngaarden presenteerde vandaag het rapport Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers. Ze overhandigde dit aan minister Hugo de Jonge en ZonMw-bestuursvoorzitter Jeroen Geurts.

Lees hier verder.

 

Reacties uitgeschakeld voor ‘Zo’n tienduizend ouderen die niet ernstig ziek zijn, willen leven beëindigen’

Rutte II, de commissie van wijzen en het voltooidleven-debat

Medisch Contact, 28 januari 2020, auteur Leonie van Noort Hoe het rapport van de commissie-Schnabel sneefde in de politieke arena. Aan de vooravond van een nieuw rapport over voltooid leven…

Medisch Contact, 28 januari 2020, auteur Leonie van Noort

Hoe het rapport van de commissie-Schnabel sneefde in de politieke arena.

Aan de vooravond van een nieuw rapport over voltooid leven reconstrueert journalist Leonie van Noort – op basis van interne documenten en gesprekken met betrokkenen – hoe de visie van het kabinet-Rutte II op voltooid leven in 2016 tot stand kwam. Vooral de rol van de VVD is opmerkelijk.

Eind januari verschijnt een onderzoeksrapport over mensen die hun leven als voltooid ervaren en een doodswens hebben. Het is niet het eerste onderzoeksrapport over voltooid leven. In 2016 vroeg het kabinet-Rutte II advies aan een commissie onder leiding van Paul Schnabel. Deze onderzoekscommissie raadde met klem af om hulp bij zelfdoding voor ouderen juridisch te regelen onder een speciale voltooidlevenwet. Vervolgens kwam het kabinet met het voorstel om het juist wél zo te regelen. Wat ging er aan die merkwaardige ommezwaai vooraf?

U kunt hier verder lezen.

Reacties uitgeschakeld voor Rutte II, de commissie van wijzen en het voltooidleven-debat

Blijf botsende waarden zorgvuldig afwegen in het euthanasiedebat

Uit het goede leven, d.d. 18 oktober 2019. Auteurs: Stef Groenewoud is gezondheidswetenschapper en ethicus. Theo Boer is hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg. Beide auteurs zijn betrokken bij het Moral Compass…

Uit het goede leven, d.d. 18 oktober 2019. Auteurs: Stef Groenewoud is gezondheidswetenschapper en ethicus. Theo Boer is hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg. Beide auteurs zijn betrokken bij het Moral Compass Project van de PThU.

In het euthanasiedebat krijgt steeds vaker één ethische waarde voorrang boven andere, stellen de twee ethici.

In het voorjaar van 2014 gaf Harvard-hoogleraar Michael Sandel in Utrecht een college ter gelegenheid van het eredoctoraat dat hij een dag eerder aan de Universiteit aldaar had ontvangen. Het thema: ‘Moraliteit en de rol van de overheid’. De vraag stond centraal of burgers volledig vrij moeten zijn om te handelen naar eigen inzicht, of dat er aan die handelingsvrijheid bepaalde grenzen zijn.

Zie hier voor het gehele artikel.

Reacties uitgeschakeld voor Blijf botsende waarden zorgvuldig afwegen in het euthanasiedebat

Meer regie over de dood, maar niemand weet hoe

Nederlands Dagblad, 11 maart 2019, door Gerard Beverdam. Euthanasie-arts: ‘Een antwoord vinden op de vraag welke kant het op moet met voltooid leven, is heel lastig.’ Den Haag Stel dat je…

Nederlands Dagblad, 11 maart 2019, door Gerard Beverdam.

Euthanasie-arts: ‘Een antwoord vinden op de vraag welke kant het op moet met voltooid leven, is heel lastig.’

Den Haag

Stel dat je iets wilt regelen voor mensen die ‘klaar met leven’ maar niet ziek zijn. Hoe dóé je dat dan? Het is VVD-Kamerlid Ockje Tellegen die een scherpe conclusie trekt. ‘Het ‘hoe’ is een stuk weerbarstiger dan wij misschien zouden willen. Begrijp me goed: wij willen die stap graag zetten, maar wel met draagvlak in de samenleving. Als wij denken: “rennen maar”, en er zitten te weinig waarborgen in, dan krijgen we het tegendeel van draagvlak.’

Maar de discussie over hoe die waarborgen vorm moeten krijgen, schiet alle kanten op. Maandag organiseerde D66-Kamerlid Pia Dijkstra een gesprek over de ‘levenseindebegeleider’, die in de toekomst wellicht mensen mag helpen bij een ‘waardig levenseinde’. Maar wie is dat? Een arts? Een verpleegkundige? Een geestelijk verzorger? De bijeenkomst levert een kakofonie aan meningen op. Totdat Ton Vink van de Filosofische Praktijk voor levenseindevragen zegt: ‘Als we niet weten wat een voltooid leven is, is het knap lastig er een wet over te maken.’

Vink heeft mensen begeleid met een doodswens, die soms ook stierven in zijn bijzijn. ‘Ik ben blij dat ik nooit hoefde te zeggen: goed, ik zal u de middelen geven.’ Want daarmee komt volgens hem de finale beslissing toch weer bij de begeleider te liggen, in plaats van bij de persoon zelf. ‘Een oudere zou liever een drankje in de kast willen hebben, dat hij kan innemen als hij dat wil.’ Daarmee raakt Vink aan een punt dat telkens opspeelt in het ‘voltooid leven’-debat: voorstanders willen liever zélf de regie over hun dood, dan dat ze afhankelijk zijn van een ander.

een soort Euthanasiewet

D66’er Dijkstra heeft een wetsvoorstel gemaakt over stervenshulp bij ‘voltooid leven’. Daarin staat dat twee levenseindebegeleiders een verzoek tot stervenshulp moeten ­beoordelen; ook moeten zij rapporteren aan een toetsingscommissie. Een soort Euthanasiewet dus, maar dan zonder de eis dat je ‘uitzichtloos en ondraaglijk’ lijdt.

Geestelijk verzorger Erwin Kamp – werkzaam bij Defensie – oppert dat zijn vakgenoten gestald kunnen worden bij huisartsen, om zich met alle zingevingsvragen bezig te houden. Zij zouden soms bij de huisarts kunnen bepleiten dat iemand in aanmerking komt voor levensbeëindiging. Jacintha de Roeck, adviseur medische ethiek van de Vlaamse liberale partij Open Vld, protesteert. ‘Lang niet alle huisartsen werken mee aan euthanasie, en bij ‘voltooid leven’ zal dat nog minder zijn. Hoeveel mensen zijn er dan echt geholpen?’ Net als Vink zegt ook zij dat je met een tweede oordeel van een arts bovendien ‘weer in de medische route terechtkomt’.

Ouderen vinden het vaak prettig dat er over het levenseinde gepraat kan worden, zegt psychiater Ria van der Meer, die als SCEN-arts ook euthanasieverzoeken beoordeelt. Maar over de waarborgen rond ‘voltooid leven’ zegt ze: ‘Het is heel lastig welke kant het op moet.’ Zo is bij ouderen een depressie moeilijk te herkennen, terwijl dit beslist gezien moet worden als iemand om stervenshulp vraagt.

Aan het eind klinkt Dijkstra zuinigjes, als ze zegt dat ze de gedachtewisseling zal ‘meenemen’ bij de verdere uitwerking van haar wetsvoorstel. <

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Meer regie over de dood, maar niemand weet hoe

Bestuurssecretaris Rozemarijn Schalkx: ‘Ouderen zijn vaak helemaal niet zo vrij hun keuzes’

Volkskrant, 8 maart 2019, door Marjon Bolwijn. Dit artikel gaat over de vraag of een doodswens op oudere leeftijd wel zo autonoom tot stand komt. Er kan sprake zijn van…

Volkskrant, 8 maart 2019, door Marjon Bolwijn.

Dit artikel gaat over de vraag of een doodswens op oudere leeftijd wel zo autonoom tot stand komt. Er kan sprake zijn van zachte of harde dwang van de omgeving, zo stelt de auteur in dit artikel. Dit is een valkuil ingeval levensbeëindiging door hulp bij zelfdoding bij ouderen legaal zou worden. De vrije wil van kwetsbare ouderen is niet te toetsen. Bovendien een recht op euthanasie en hulp bij zelfdoding bestaat juridisch gezien niet [red.].

Bestuurssecretaris Rozemarijn Schalkx (41) veranderde van mening over autonomie in de laatste levensfase.‘De overheid moet ouderen beschermen tegen druk uit de omgeving.’

Oude standpunt

‘Je kunt als mens in alle vrijheid en zonder beïnvloeding van de buitenwereld beslissingen nemen over je eigen leven. Een mens kan volledig autonoom zijn. Ook in de laatste levensfase, bij een duurzame doodswens. Om die reden ben ik ervoor dat niet alleen mensen die lichamelijk zwaar en uitzichtloos lijden recht hebben op euthanasie, maar ook mensen die hun leven al lange tijd voltooid vinden en geen perspectief meer zien. De mens is een vrij wezen. Dat betekent dat iemand met een nog heldere geest in volledige autonomie kan bepalen wanneer het genoeg is geweest.

….

Nieuwe standpunt

‘Volledige autonomie bestaat niet. Een mens is in de eerste plaats afhankelijk door zijn verbondenheid met anderen. Hij is afhankelijk van aandacht, liefde en erkenning. Dat is de kern van het mens-zijn. Die afhankelijkheid beperkt zijn autonomie. Dat geldt voor iedereen, maar ouderen zijn daarin het kwetsbaarst. De ervaring van de vrouw met haar boze dochter toont aan dat hun relatie niet gelijkwaardig is. Dat is een relatie zelden. Door de grote afhankelijkheid van ouderen in zorg en aandacht kan ik me situaties indenken waarbij een bejaarde zijn of haar leven niet meer de moeite waard vindt. Doordat naasten impliciet die boodschap afgeven. Doordat ze niet meer langskomen, doordat ze de erfenis belangrijker vinden dan hun bestaan, doordat ze de zorg als last ervaren. Doordat de maatschappij het heeft over de hoge kosten van de vergrijzing.

Dit artikel kunt u verder lezen via deze link.

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Bestuurssecretaris Rozemarijn Schalkx: ‘Ouderen zijn vaak helemaal niet zo vrij hun keuzes’

‘Voltooid leven’: Wie zelfbeschikking claimt, roept betutteling over zich af

Katholiek Nieuwsblad, dd. 23 november 2018: Interview met schrijver Paul Frissen door Caroline Spilt.  D66 wil verruiming van de bestaande euthanasiewetgeving, omdat dat de autonomie vergroot. Hoogleraar Paul Frissen wil…

Katholiek Nieuwsblad, dd. 23 november 2018: Interview met schrijver Paul Frissen door Caroline Spilt. 

D66 wil verruiming van de bestaande euthanasiewetgeving, omdat dat de autonomie vergroot. Hoogleraar Paul Frissen wil diezelfde wetgeving verstrengen omdat dat de autonomie vergroot. Hetzelfde streven, een tegenovergesteld standpunt: over die paradox gaat Frissens nieuwe boek.

Ooit snoten we onze neus voluit, vervolgens in onze ellenboog en tegenwoordig in een zakdoek. Sinds pakweg 1800 wordt in de westerse wereld alles wat menselijkerwijs mogelijk is gedaan om de gezondheidszorg te verbeteren, lang te leven en lijdende mensen bij te staan. Dat noemen we beschaving. Maar alles doen voor wie zwak is, valt ook hulp verlenen bij sterven daaronder? Of blijft dat doden en houden we dat strafbaar?

Afkeer van betutteling

Als de meerderheid zelf wil kunnen beslissen over de eigen dood, dan faciliteren we dat, zegt D66. En een groeiende meerderheid wil dat. Mensen die persoonlijk ervaren dat hun leven volooid is, krijgen recht op staatshulp om dat leven te beëindigen, in plaats van dat artsen oordelen of lijden ondraaglijk en uitzichtloos is. Het betekent ook dat de arts niet langer illegaal handelt. Dat is nu nog wel zo, maar artsen worden niet vervolgd als ze aan zorgvuldigheidseisen hebben voldaan.

Deze politieke wens van D66 is gestoeld op de gedachte ‘als ik niet zelf over mijn dood mag beslissen, doet een ander dat, en dat is paternalisme’. Die afkeer van betutteling deelt Paul Frissen, decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. “We hebben opvattingen over emancipatie, die subsidiëren we en leggen we uit. We hebben opvattingen over hoe dik je mag zijn en bouwen daar programma’s omheen. Dat preventieakkoord? Verschrikkelijk…”

Toch deelt u in het voltooid leven-debat het standpunt van D66 niet. De ene mens wil bij ziekte vechten tot het einde, de ander niet. Op de vraag hoe je hun beiden de meeste vrijheid geeft, antwoordt D66: door zelfbeschikking. Dat klinkt logisch.

“Het gekke aan die redenering is dat men streeft naar autonomie, maar dan wel gefaciliteerd door de staat of dokter of een andere hulpverlener. Dat mag je zeggen, maar daarmee is het geen autonome kwestie, want je vraagt een ander om iets te doen wat nu illegaal is. Het recht om te doden is voorbehouden aan de staat, om ons tegen elkaar te beschermen. De staat heeft taken die immoreel zijn als de burger ze uitvoert: de staat mag doden, oorlog voeren, gevangen zetten, belasting heffen. Die taken zijn een staatsmonopolie om anarchie te voorkomen. Andersom, als we te veel vastleggen, worden we totalitair. Die kant ga je op als je het monopolie gaat delen. Dan moeten we gaan bepalen welke vorm van doodslag mag, hoe een goede dood en dus een goed leven eruit ziet.”

Is het erg als we dat doen?

“Ja. Als de staat kiest voor een specifieke ethische opvatting verliest ze haar neutraliteit. Zeker Nederland kenmerkt zich door een grote traditie waarin heel veel ethische kwesties in de samenleving zelf werden behandeld. De verzuiling is daar een voorbeeld van. De staat was een relatief neutraal systeem om die pluraliteit in stand te houden.”

Toch zijn er op een paar thema’s afspraken nodig. Op welke leeftijd je mag trouwen bijvoorbeeld, en wat we doen met de volksgezondheid.

“Dan maak je afspraken over hoe met het verschil om te gaan. Dat is het enige wat je moet afspreken: wat is verboden? Filosofe Hannah Arendt zei ooit dat de grootsheid maar ook het verwarrende van wetten is, dat ze je alleen vertellen wat je níet mag doen, en nooit wat je zou móeten doen. Het verbod is milder dan het gebod. Verbieden is minder dwingend dan voorschrijven.”

Minder voorschrijven is exact het doel van verruiming van de wet. Hoe legt u uit dat je je daarmee júist op het vlak van het gebod gaat begeven?

“Als het wetsvoorstel van D66 wordt aangenomen, wordt er ook een nieuwe categorie professionals geïntroduceerd. Dat is een fundamentele verandering. In de huidige wetgeving is het oordeel puur medisch. Dat moet ook, want de dokter is voor sommige dingen wel opgeleid en voor andere dingen niet. Een dokter kan de uitzichtloosheid van het lijden beoordelen want hij weet welke behandeling bij welk ziektebeeld nog mogelijk is. Maar nu komt er een beroepsgroep die criteria moet ontwikkelen over wanneer het bestaan ondraaglijk is. Ik weet niet of ik in een samenleving zou willen leven waar een beroepsgroep bestaat die de toegang tot de dood regelt. Als enige professie.”

Die beroepsgroep stelt criteria op voor de ‘toegang tot de medicijnkast’ – zo oud, zo ziek et cetera – maar als je daarbinnen valt, ben je toch nog altijd zelf degene die kiest? Dat is toch niet door de meerderheid bepaald?
“De criteria worden door een politieke meerderheid bepaald.”

Wat is daar erg aan?

“Dan kan iedereen die binnen die criteria valt, aanbellen en zeggen: ‘Ik wil graag pillen.’ Dat lijkt me zeer onwenselijk! Er is immers een grote categorie mensen met een doodswens van wie we toch vinden dat ze niet dood moeten gaan. Als iemand bovenop een flat staat, dan willen jij en ik niet dat er tegen brandweer, politie en verpleegkundige gezegd wordt: ‘Hij wil het zelf. Laat maar springen.’

Omdat we dat een onaangenaam gezicht vinden, zou de weg naar de apotheek moeten worden geopend via een nieuwe beroepsgroep met de sleutel van de medicijnkast. Wanneer kan deze groep de sleutel weigeren en zeggen: ‘Nou nee, dacht het niet’? Wanneer is de doodswens legitiem? Het is opmerkelijk dat artsen zelf steeds meer bezwaren formuleren. Kun je bij dementie de wilsverklaring bevestigen? En in de psychiatrie is altijd de vraag: is de doodswens onderdeel van het ziektebeeld? Negatieve waarden zoals ondraaglijkheid zijn van een andere orde dan positieve waarden over wanneer een leven voltooid is. Als we de wet gaan verruimen, zullen die positieve waarden via politiek debat door de meerderheid worden geformuleerd. Begin dit jaar kwam GroenLinks met een initiatiefnota, Lachend Tachtig. Daarin wordt voorgesteld alle 65-plussers bij binnenkomst in het ziekenhuis te screenen op kwetsbaarheid. De nota stelt dat bij mensen wier levensverwachting korter is dan zes maanden, risico op overbehandeling bestaat. Dan komt er een complex iets op gang waarin de waarde van het voortgezette leven wordt bepaald. Dat moet dan. Wie bepaalt? De familie, de zorgverzekeraar, de dokter? ‘Ach, is dat het nou wel waard? Zou u dat wel doen? Het is toch mooi geweest?’ De voormalige Raad voor Volksgezondheid was voorstander van een maat, de quality adjusted life year, die de kosten van de gezondheidszorg afzet tegen het aantal jaar dat je nog te leven hebt keer 80.000 euro.”

U bedoelt dat je wel sterk in je schoenen moet staan om desondanks te zeggen: ‘Ik vind die extra twee maanden toch de kosten waard’?

“Vindt u dat geen reële angst? In zo’n situatie gaan hoogopgeleide types de dokter ompraten, terwijl mensen aan de onderkant van de samenleving, die toch wat minder bureaucratisch competent zijn, dan een probleem hebben.

Al die opvattingen zijn sympathiek, en in chique termen gesteld: ‘de kwaliteit van leven’, ‘overbehandeling’. Ik weet best dat er keuzes gemaakt moeten worden als ik in een ziekenhuis kom waar één IC-bed is, en er komt ook een vitale sporter van 28 binnen. Maar ik zou liever niet opgeschreven willen hebben hoe die keuze gemaakt moet worden. Want dan komen er afspraken, afspraken worden vastgelegd in regelgeving, dan komen er protocollen en de protocollen worden op een gegeven moment gecodificeerde wetgeving. Dan gaan we politiek bepalen wanneer iemand dood moet gaan.”

Paul Frissen, Staat en taboe – Politiek van de goede dood. Uitg. Boom, hb., 200 pp., € 29,90, ISBN 978 90 24424 20 7

 

 

Reacties uitgeschakeld voor ‘Voltooid leven’: Wie zelfbeschikking claimt, roept betutteling over zich af

Nota Medische ethiek van ministerie VWS en debat TK

Rijksoverheid. Auteur: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge. Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe het kabinet de komende jaren zal omgaan met medisch-ethische vragen en wat…

Rijksoverheid.

Auteur: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe het kabinet de komende jaren zal omgaan met medisch-ethische vragen en wat het kabinet op dit gebied wil bereiken.

Hij schrijft in de inleiding van zijn nota als volgt. “Met grote regelmaat is er maatschappelijke aandacht voor medisch-ethische vraagstukken. In het publieke debat leven vragen rondom zwangerschap en geboorte, het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek of het maken van keuzes over zorg rondom het levenseinde. Ethische kwesties raken aan de kern van wie we zijn en waar we voor staan. In de samenleving bestaan op medisch-ethisch gebied verschillende opvattingen. Het maken van keuzes over deze vraagstukken is daardoor geen eenvoudige opgave. Juist daarom is een goede dialoog met elkaar van belang. Door uit te gaan van gedeelde waarden en respect te hebben voor de gezichtspunten van een ander, meent dit kabinet een goed gesprek over ethische vraagstukken te kunnen voeren en wellicht (een deel van) de verschillen te kunnen overbruggen. Voor alle partijen zijn een goede volksgezondheid en gezondheidszorg van belang.

De ontwikkeling van de geneeskunde wordt gevoed door wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties en beoogt te resulteren in nieuwe diagnostiek en behandelmogelijkheden, preventie en genezing van ziektes, mogelijkheden om lijden te verlichten, of meer patiëntgerichte zorg. Dat neemt niet weg dat de opvattingen over de precieze invulling van die zorg of wetenschap
uiteen kunnen lopen. Wanneer bij besluitvorming over deze onderwerpen medisch-ethische overwegingen een rol spelen, is bestaande wet- en regelgeving het uitgangspunt, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Het doel van dit kabinet is om bij medisch-ethische vraagstukken te komen tot beleid dat kan rekenen op breed draagvlak binnen onze samenleving, dat aansluit bij ons moreel kompas. Om bij beleidsveranderingen een antwoord te vinden op de vraag welke ruimte wenselijk en aanvaardbaar is, zijn daartoe in het regeerakkoord drie vragen opgenomen, die het uitgangspunt vormen voor het maken van keuzes en daarmee voor de standpunten van dit kabinet. Allereerst zal de vraag naar de medisch-wetenschappelijke noodzaak moeten worden gesteld.
Zijn er toereikende alternatieven die geen of een minder vergaande verruiming van de beleidsruimte behoeven? Als tweede is er de vraag naar de medisch-ethische dimensie, waarbij niet alleen wetenschappelijke belangen worden gewogen, maar waarbij ook ethische bezinning bij wetenschappers en zorgprofessionals een rol speelt. Het regeerakkoord verwijst daarbij naar het
zwaarwegende belang van adviezen van de Gezondheidsraad en andere adviesorganen, alsmede de Raad van State. Tot slot is van belang dat er maatschappelijke discussie en politieke bezinning heeft plaatsgevonden.

In deze nota werkt de Minister verder uit hoe het kabinet hieraan verder invulling wil geven. Vervolgens gaat hij in op de diverse concrete beleidsvraagstukken en schetst hij de richting waarin het kabinet de komende jaren zal gaan. Hij doet dat aan de hand van drie overkoepelende thema’s:

1) vraagstukken rond het begin van het leven;

2) medisch-wetenschappelijk onderzoek en technologie;

3) vraagstukken rond het einde van het leven.

 

Zie “Nota medische ethiek, d.d. 6 juli 2018”

Zie ook het verslag van het algemeen overleg in de Tweede Kamer, gehouden op 6 september 2018, over Medische ethiek/ Afbreking zwangerschap/ Euthanasie (te downloaden op de website van de Tweede Kamer Der Staten- Generaal.

 

 

 

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Nota Medische ethiek van ministerie VWS en debat TK

Kamerleden blij met onderzoek Laatste Wil

ACTUEEL / ANP, 21 maart 2018 DEN HAAG (ANP) – Kamerleden zijn blij dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW). ,,Goed dat…

ACTUEEL / ANP, 21 maart 2018

DEN HAAG (ANP) – Kamerleden zijn blij dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW). ,,Goed dat het OM in actie komt”, twittert fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP. ,,Aanpak van deze gevaarlijke club en van verkoop zelfmoordpoeder is dringend nodig.”

Ook Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie juicht het onderzoek toe. ,,Ik maak me al langer ernstige zorgen om de verspreiding van een zelfmoordpoeder via de CLW, nota bene zonder dat er controle is op wie het middel in handen krijgt.”, laat zij weten. ,,Wat hier op het spel staat, is de veiligheid van kwetsbare mensen in onze samenleving.”

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister van Justitie Ferd Grapperhaus weten dat alleen een arts onder strenge voorwaarden mag helpen bij euthanasie. ,,Voor ieder ander is hulp bij zelfdoding, of het verschaffen van middelen daartoe, een strafbaar feit”, aldus de bewindsman.

De Tweede Kamer vroeg minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid eerder deze week met de CLW te gaan praten. Aanleiding was de dood van een 19-jarige vrouw die vorige maand met behulp van een door die organisatie gepromoot zelfdodingsmiddel een einde aan haar leven maakte. Maar zo’n gesprek is niet langer opportuun nu het OM de zaak in onderzoek heeft, meldt Grapperhaus.

Reacties uitgeschakeld voor Kamerleden blij met onderzoek Laatste Wil

Type uw zoekwoord in onderstaand veld. Druk hierna op enter/return om te zoeken

Spring naar toolbar