Op maandag 11 november 2013 zijn door het coördinatiekantoor in Brussel de laatste tellingen ontvangen van individuele personen en organisaties, waarmee de inzameling van steunbetuigingen voor “Eén van ons” is afgesloten.

Overdracht handtekeningen burgerinitiatief "Eén van Ons"

Het totaal aantal ontvangen steunbetuigingen is door de eigen organisatie vastgesteld op 1.896.852, klik voor het overzicht op de link “end signatures collected“. Het minimum aantal steunbetuigingen (vastgesteld door de Europese Commissie) is in twintig landen ontvangen, bijna drie keer meer dan nodig om het initiatief te doen slagen. Het aantal ontvangen steunbetuigingen is bijna twee keer meer dan het minimum benodigde aantal van één miljoen. Met dit resultaat is het “Eén van ons” pro-life burgerinitiatief het meest succesvolle in Europa, waarmee aangetoond wordt, dat de wens om het menselijke leven vanaf de bevruchting te beschermen, breed gedragen wordt door de Europese burger.

“Eén van ons” is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in belangrijke mate de bescherming  te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven, gegeven in een recent oordeel van het HJEU in de zaak Brüstle vs. Greenpeace, vraagt “Eén van ons” de EC de financiering van activiteiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van volksgezondheid, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingshulp. Het verbod op een dergelijke financiering zal een grote bijdrage leveren aan de politieke samenhang binnen de EU.

Concreet wordt aan de EC gevraagd, de volgende wetswijzigingen in bestaande wetgeving aan te brengen: “Er zal geen budget worden gereserveerd voor de financiering van activiteiten die menselijke embryo’s vernietigt, of waarbij hun vernietiging verondersteld kan worden”, in het bijzonder met betrekking tot “onderzoeksactiviteiten die erop zijn gericht menselijke embryo’s te vernietigen, inclusief de activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van stamcellen, en onderzoek waarbij menselijke embryonale stamcellen in achtereenvolgende stappen gebruikt worden om ze te verkrijgen” en “Een bijdrage van de Unie, op grond van deze Verordening, zal niet worden gebruikt om abortus te financieren, direct of indirect, via de financiering van organisaties die abortus aanmoedigen of bevorderen.” (Zie http://ec.europa.eu/citizens-initiative voor de volledige tekst van de wetsvoorstellen.)

De organisatoren van het Initiatief spreken hun hartelijke dank uit aan individuen en nationale organisaties, die in Europa in het afgelopen jaar een opmerkelijk en creatieve campagne hebben gevoerd. Een ongedacht grote groep heeft in eigen land en daarbuiten samengewerkt om in Europa een effectief netwerk te bouwen, dat opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven. Deze boodschap wordt nu op Europees niveau gebracht!

Geruime tijd hadden slechts de biotechindustrie en abortus-gelinieerde organisaties (zoals IPPF) toegang tot de Europese vergaderzalen. Nu worden deze instellingen voor de eerste maal geconfronteerd met een duidelijk tegengeluid dat opkomt vóór de menselijke waardigheid, vanaf de bevruchting. Daar waar economische waarde wordt toegekend aan het embryo, daar waar het met vernietiging bedreigd wordt, is het van groot belang, dat de erkenning van de menselijke waardigheid van het embryo vanaf de bevruchting, prominent op de Europese politieke agenda komt. Door het succes van het Europees burgerinitiatief “Eén van ons” wordt dit mogelijk gemaakt.

In de komende drie maanden zullen de nationale autoriteiten in de individuele lidstaten het aantal ontvangen steunbetuigingen controleren op geldigheid en het totaal geldige steunbetuigingen valideren. In de daaropvolgende drie maanden zal de Europese Commissie zich over de wetsvoorstellen buigen en de organisatoren van het burgerinitiatief  horen. Dan zal ook een formeel antwoord worden geformuleerd, waarbij eventuele vervolgstappen zullen worden voorgesteld.

De EC is niet gehouden de voorgestelde wetgeving over te nemen. Mocht de EC hiertoe wel besluiten, dan zal op de voorgestelde wetgeving het gebruikelijke EU-besluitvormingsproces van toepassing zijn.

Begunstigers van het initiatief zijn lid van een burgercomité, samengesteld uit burgers van Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen, met steun van persoonlijkheden en organisaties binnen alle lidstaten van de EU.

Het burgerinitiatief Eén van ons wordt in Nederland ondersteund door diverse politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Voor verdere informatie: Michael van der Mast, nationaal coördinator Europees burgerinitiatief Eén van ons Adres: Postbus 3098, 3101 EB Schiedam. E-mail: eenvanons@gmail.com Mobiel: +31 (0)6 48270406

Websites: www.oneofus.eu, www.demenselijkewaardigheid.nl