Bij een uitbreiding van de euthanasiewetgeving tot minderjarigen wordt het grote discussiepunt of er een leeftijdsgrens in de wet ingeschreven moet worden, of dat het criterium van oordeelsbekwaamheid moet gelden. Dat bleek tijdens de hoorzitting in de verenigde Senaatscommissie Justitie en Sociale Zaken. Van de sprekers vond enkel professor Chris Van Geet (KU Leuven) een uitbreiding van de wet niet nodig, al werd er toegegeven dat actieve euthanasie nu reeds wordt toegepast op minderjarigen.

Met de hoorzitting werd in de Senaat het startschot gegeven van de bespreking van een hoop voorstellen die de euthanasiewetgeving moeten uitbreiden en moderniseren. Eerder werd beslist om zich eerst op de problematiek van de euthanasie voor minderjarigen te richten. Liberalen, socialisten en N-VA hebben daarover wetsvoorstellen ingediend. Vandaag werden de beide kinderrechtencommissarissen, Bruno Vanobbergen en zijn Franstalige collega Bernard De Vos, Dominique Biarent (kinderziekenhuis Koningin Fabiola), Chris Van Geet en Joris Verlooy (UZ Gent) uitgenodigd.

Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat kiest in zijn advies voor de Nederlandse wetgeving, waar men gekozen heeft voor een trapsgewijze leeftijdsafbakening, waarbij de minderjarige vanaf 12 jaar toestemming moet geven en vanaf 16 jaar zelfbeschikkingsrecht krijgt. De Vos pleitte voor de leeftijd van 15 jaar waarop de mening van de minderjarige voorrang heeft op de mening van de ouders.

Ouders ontzien

De geneeskundigen hebben vragen bij een leeftijdsgrens en verkiezen het criterium van oordeelsbekwaamheid, maar ze erkenden dat dit moeilijk vast te leggen is. Ze wezen er ook op dat het vaak zo is dat de minderjarigen een bepaald standpunt innemen om hun ouders te ontzien of uit loyauteit met hen.

“Ik ben die behandeling nog een herbegonnen om jullie een plezier te doen, maar voor mij hoefde het al lang niet meer”, zei een 15-jarige tegen haar ouders toen bleek dat ze niet te genezen was, zo gaf Joris Verlooy als voorbeeld. Volgens hem moet de beslissing over de oordeelsbekwaamheid gezamenlijk door de behandelde arts en de ouders genomen worden, na overleg met het medische team. Verlooy getuigde ook over de euthanasie van een Nederlandse patiënt, die hij in Nederland begeleidde.

Chris Van Geet wees erop dat de Nederlandse statistieken in vier jaar tijd geen enkele euthanasie van een minderjarige geregistreerd werd. In België was er ook geen enkele melding van een euthanasie in de leeftijdscategorie 18-19 jaar. Een uitbreiding van de euthanasiewet is volgens haar niet nodig. Ze benadrukte wel de noodzaak van een betere omkadering van de medische opleiding.

Moeilijk

Dominique Biarent, hoofd van de intensieve zorgen van het kinderziekenhuis Koningin Fabiola, sprak haar tegen. “Het is evident dat er reeds vandaag euthanasie wordt gepleegd op minderjarigen. We weten dat allemaal”, verklaarde ze. Ze werd daarbij bijgetreden door Joris Verlooy van de dienst Hematologie-oncologie en Stamceltransplantatie van het UZ Gent. Een wettelijk kader is voor hen dan ook noodzakelijk.

Verlooy erkende dat het “zeer moeilijk” is om dit in het openbaar toe te geven. Men moet zeer voorzichtig zijn omdat dergelijke handelingen tegen de wet ingaan, verduidelijkte hij nog.