Duiding
Wat is menselijke 'waardigheid'?

De menselijke waardigheid is niet goed te definiëren. Het is de grondslag van alle grondrechten. Het begrip ‘menselijke waardigheid’ wordt genoemd in de preambules van vrijwel alle mensenrechten. Zoals in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948: “…overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.”

In zijn arrest van 9 oktober 2001 in Zaak C-377/98 – Nederland tegen Europees Parlement en Raad, Jurispr. 2001, blz. 7079, r.o. 70-77, bevestigt het Hof van Justitie dat een grondrecht op menselijke waardigheid deel uitmaakt van het recht van de Unie. Hieruit vloeit onder meer voort dat geen van de in dit Handvest vastgelegde rechten mag worden gebruikt om de waardigheid van anderen te schenden en dat de menselijke waardigheid tot het wezen van de in dit Handvest vastgelegde rechten behoort. Er kan derhalve geen afbreuk aan worden gedaan, zelfs niet als een recht wordt beperkt.

Verder bevatten tal van nationale constituties verwijzingen naar waardigheid. Volgens de Staatscommissie zou opneming van het begrip in de Nederlandse Grondwet haar normatieve kracht ten goede komen.

Uitgangspunt visie Juristenvereniging Pro Vita

Eerbied voor de onaantastbare waarde en waardigheid van elk menselijk leven, ligt dus verankerd in onze Mensenrechten Verdragen. Uitgangspunt voor Juristenvereniging Pro Vita is dan ook: eerbied voor elk menselijk leven, vanuit de overtuiging dat elk menselijk leven een groot en uniek goed is en daarom ‘beschermwaardig’ is.  Dit begrip ‘menselijke waardigheid’ en ‘beschermwaardigheid in de zin van recht op leven’ is o.a. gecodificeerd in art. 1 en 2 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens  (EVRM).

Een juridische definitie van menselijke waardigheid is dus niet te geven, het gaat om alle rechten en plichten die iedere burger heeft op grond van de Mensenrechten Verdragen. Concreet komt het neer op de eerbiediging van rechten en vrijheden zoals deze door het EVRM worden beschermd. Schending van deze rechten betekent schending van de menselijke waardigheid. Ook schending van het recht op leven (art 2 EVRM) komt neer op schending van de menselijke waardigheid.

Koppeling naar wetten en verdragen
Jurisprudentie

Jurisprudentie volgt later

‘Verbod embryo’s kweken niet houdbaar’

ANP 15-01-2018, BINNENLAND, auteur Roselien Herderschee, redacteur Zorg. Overheden moeten met wetgeving komen die het kweken van menselijke embryo’s voor wetenschappelijke doeleinden onder voorwaarden toestaat. Dat schrijven de ethische commissies van…

Deze stap had nooit gezet mogen worden.

NRC, 1 december 2018, Opinie. Auteur: Rosanne Hertzberger is microbioloog. Ik zal eerlijk bekennen dat ik het debat over genetisch sleutelen aan mensen altijd doodsaai vond. Telkens weer diezelfde irrelevante…

Kom op voor de gewetensvrijheid

Katholiek Nieuwsblad, 8 december 2017, Opinie Wie in de gezondheidszorg werkt, heeft een recht op erkenning van zijn of haar gewetensbezwaren. Dat lijkt logisch, maar in concrete gevallen kan het moeilijk…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Arts met gewetensbezwaar: wat kan hij doen?
Jaargang 24 - 22 juli 2017

PVH 23e jaargang – 2016 nr. 2, p. 002 Auteur: mr. M.T. Hengst                                   …

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Besnijdenis en godsdienstvrijheid
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 17e jaargang – 2010 nr. 3, p. 080-85Besnijdenis en godsdienstvrijheid Door Dr M. de Blois, Universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Rechtstheorie van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De rechten van de gewetensbezwaarde sollicitant in de gezondheidszorg.
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 17e jaargang - 2010 nr. 3, p. 086-094 Door Mw. mr M. Daverschot Marianne Daverschot heeft een juridisch adviesbureau voor de gezondheidszorg.  Ze heeft zitting in diverse klachtencommissies en...

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Theorie en politiek in het gezondheidsrecht
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 19e jaargang - 2011 nr. 1, p. 002-005 Door Prof. mr dr M.A.J.M. Buijsen Hoogleraar Recht & Gezondheidszorg, verbonden aan het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg en de faculteit...

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De rechtspositie van gewetensbezwaarden in de gezondheidszorg
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 3-4, p. 97-101 Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen universitair hoofddocent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van Pro Vita Humana In de wetenschappelijke raad van…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Persoonlijke autonomie en de heiligheid van het leven. Aantekeningen bij Pretty v. United Kingdom.
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 6, p. 134-140 Door Dr. Matthijs de Blois verbonden aan de Disciplinegroep rechtstheorie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht INLEIDING De uitspraak…