Platform Zorg voor Leven presenteert onderzoek ‘Voltooid leven?!’

  • Platform Zorg voor Leven presenteert onderzoeksresultaten
  • Argumenten vanuit zeven invalshoeken geanalyseerd
  • Debat verdient meer diepgang

De komende weken zal de Tweede Kamer opnieuw spreken over euthanasie. Hierbij wordt ook gesproken over het zogenoemd ‘voltooid leven’. Er ligt een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken dat 70-plussers hun leven kunnen beëindigen als dat ‘voltooid’ is, ongeacht of ze ziek zijn of niet. Deze wet strekt veel verder dan de huidige Euthanasiewet. Mensen vinden dat ze ‘ongeneeslijk oud’ zijn. Is ouderdom dan een ziekte? Waarom is de dood het enige antwoord? Het Platform Zorg voor Leven verzet zich tegen deze wet vanuit christelijk perspectief en omdat hulp bij zelfdoding indruist tegen de taak van de overheid haar burgers te beschermen en het leven leefbaar te houden.

Het platform heeft uitvoerig onderzoek laten doen naar de argumenten in de discussie rond ‘voltooid leven’. Naast literatuuronderzoek is gesproken met voor- en tegenstanders. De argumenten zijn in kaart gebracht en ingedeeld naar zeven invalshoeken: juridisch, medisch/verpleegkundig, sociaal-maatschappelijk, ethisch/filosofisch, psychologisch, theologisch en methodologisch. Op basis van gewogen argumenten zijn conclusies getrokken.

Diepgang

Met dit onderzoek wil het Platform Zorg voor Leven meer diepgang geven aan het debat over levensbeëindiging. Niet alleen zal er een vertaalslag worden gemaakt naar zorgvragers en werkers in de zorg, ook is het platform bezig met diverse activiteiten. Zo is de website www.mijnlevenmaakikzelfnietuit.nl gelanceerd met achtergrondinformatie en de mogelijkheid steun te betuigen. Het argumentenonderzoek wordt momenteel onder de aandacht gebracht van de parlementariërs die aan de komende debatten deelnemen.

Het Platform Zorg voor Leven is een verband van ideële organisatie. Het komt bij de regering en het parlement en binnen de sector zorg en welzijn op voor het menselijk leven in alle levensfasen vanaf de conceptie. Het platform gaat uit van de beschermwaardigheid van het menselijk leven. Dit komt tot uitdrukking in zorg voor en begeleiding van de totale mens, in lichamelijke, psychisch en geestelijk opzicht. In het bijzonder voor hen die door hun ziekte, handicap of wilsonbekwaamheid niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen. De intentie tot beëindiging van het leven wordt als onaanvaardbaar afgewezen.