Inleiding

Naar verwachting zal dit jaar vanuit de coalitiepartij D66 een wetsvoorstel worden ingediend getiteld ‘Voltooid leven’. Het wetsvoorstel beoogt om mensen die ouder zijn dan 75 jaar en die hun leven voltooid achten de mogelijkheid te bieden – met hulp van derden – een zelfgekozen einde te maken aan hun leven. De gedachte daarachter is dat mensen het zelfbeschikkingsrecht op leven en dood zouden moeten hebben als zij vinden dat hun leven zinloos is (geworden) en dus voltooid is, zonder dat sprake is van medische problemen.
Om goed zicht te krijgen op de aard en omvang van de doodswens bij ‘voltooid leven’, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht gegeven tot nader onderzoek. Dit onderzoek kreeg genaamd ‘Perspectief’, is uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU te Utrecht en op 30 januari 2020 gepresenteerd.

Juristenvereniging Pro Vita (JPV) geeft gehoor aan de oproep van de Nederlandse overheid om een breed maatschappelijk debat over het thema ‘Voltooid leven’ te voeren. De JPV wil de discussie voeren over de relevante vragen die het wetsvoorstel oproept, zoals: wat is het probleem waarvoor het wetsvoorstel een oplossing zoekt? Is de oplossing van dit wetsvoorstel de richting die wij als samenleving moeten inslaan, of zouden we ons meer moeten richten op het inzetten van levenshulp dan op stervenshulp bij een zogenaamd voltooid leven? Wanneer is een leven voltooid? Zouden we tegenover ‘zinloos leven’ mogelijk ‘levenskunst’ kunnen plaatsen? Hoe gaan we met lijden om, hoe investeren we als samenleving in het voorkomen en bestrijden van gevoelens van eenzaamheid?

En bovenal: wat betekent autonomie in deze context? Op wie heeft autonomie betrekking, het individu? Maar het raakt ook zijn/haar naasten; mogen en moeten we daar rekening mee houden? Als een meerderheid dat recht op autonomie in verband met hulp bij zelfdoding bij ouderen omarmt, moet dat dan worden vertaald in een wettelijk recht? Hoe autonoom ben je als je op oudere leeftijd afhankelijk wordt van derden en wat is de invloed van de omstandigheden op iemands doodswens? Wat betekent het recht op hulp bij zelfdoding bij een ‘voltooid leven’ voor bijvoorbeeld medici die – in het wetsvoorstel – buiten dit proces worden gehouden? Impliceert dan het recht van een individu op hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’, de plicht van anderen om daaraan gevolg te geven? Bieden internationale verdragen (zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) ruimte voor de Nederlandse overheid om hulp bij zelfdoding in geval van een ‘voltooid leven’ te faciliteren en te legaliseren?

Symposium

Het bestuur van de JPV organiseert een symposium met debat op donderdag 22 oktober 2020 ten behoeve van deze brede maatschappelijke discussie en de politieke besluitvorming. De doelgroep van het symposium bestaat uit leden van de JPV, professionals in de zorg, in het juridisch/ethisch domein, politici, ouderenorganisaties en ieder ander die geïnteresseerd is in dit belangrijke thema.

Datum: Donderdag 22 oktober 2020, van 16:00 – 21:00 uur
Locatie: Postillion hotel, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik
_____________________________________________________________________________

Programma

15.30 uur Inloop met koffie en thee

16:00 – 16.15 uur Welkom en opening door dagvoorzitter mr. André Rouvoet, tot 1-2-2020 voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

16.15 – 16.45 uur Wettelijk recht op levensbeëindiging: een grondrecht?
Prof. mr. dr. Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht, Erasmus MC en Faculteit Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit te Rotterdam

16.45 – 17.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

17.00 – 17.30 uur Autonomie en het voltooide leven
Prof. dr. Paul J.M. van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen en Hoger Instituut voor Wijsbegeerte Katholieke Universiteit Leuven

17.30 – 17.45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

18.00 – 18.45 uur Walking dinner

18.45 – 19.15 uur Erkenning voltooid leven: gevolgen voor de positie en de rol van de ouderen
Prof. dr. Tinie Kardol, Hoogleraar Actieve Ouderdom, Vrije Universiteit te Brussel

19.15 – 19.45 uur Lessen uit het perspectiefonderzoek
Dr. Alfred Sachs, huisarts en onderzoeker Perspectief-onderzoek; Afdeling Huisartsengeneeskunde, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht

19.45 – 20.30 uur Forumdebat met de sprekers onder leiding van de dagvoorzitter

20.30 – 20.45 uur Afsluiting en samenvatting door de dagvoorzitter

20.45 – 21.15 uur Napraten en borrel

Aanmelden voor het symposium:

Wacht niet te lang met aanmelden! Doet u dit voor 1 augustus? Dan krijgt u 25% korting op de toegangsprijs.
U betaalt dan slechts € 58,50. Daarna betaalt u € 77,95.

Nadat u zich middels onderstaand formulier heeft aangemeld voor het symposium verzoeken wij u direct het bedrag over te maken op bankrekening NL42INGB0005352015 t.n.v. Juristenvereniging Pro Vita. Graag onder vermelding van ‘Symposium’.

Wanneer uw betaling binnen is dan bent u definitief aangemeld en sturen wij u een bevestiging van uw deelname.

Uiteraard houden wij u op de hoogte met nieuws en informatie over het symposium.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@provita.nl.

(let op! voor verzenden eerst vinkje ‘aan zetten’ bij ‘Ik ga akkoord met de opslag van mijn data volgens het Privacy Beleid’)