PVH 19e jaargang – 2012 nr. 1, p. 003-004

Voorwoord

Het is waarschijnlijk even wennen, maar ook Pro Vita Humana ontkomt
niet aan de digitalisering. Zo zult u Pro Vita Humana in het vervolg
van achter uw PC, laptop of Tablet kunnen lezen.
Over dit besluit is uitvoerig nagedacht door de redactie en heeft overleg
plaats gevonden met de besturen van de beide verenigingen. Naast de
nodige besparingen levert het op deze wijze verspreiden van ons blad
ook een bijdrage aan het milieu, minder papier, minder bomen.
De één zal het aanspreken, een ander zal wellicht enorm
moeten wennen. We horen het graag van u!
Het is een tijdje stil geweest vanuit de redactie. Vooral door onderbezetting
binnen de redactie en dan vooral aan de kant van de medici wordt het steeds
lastiger om voldoende en kwalitatief goede artikelen bij elkaar te sprokkelen.
Toch is het weer gelukt een nummer samen te stellen.
Dit keer een tweetal hoofdartikelen. Één ervan werd reeds
eerder in het blad geplaatst, maar heeft aan actualiteit zeker niet
ingeboet. Ons redactielid mr. M. de Blois heeft dit artikel geschreven
naar aanleiding van het werk van de Australische ethicus Peter Singer. Toentertijd
(ongeveer 10 jaar geleden) werd diens gedachtegoed alom omarmd en gebruikt
om ethische kwesties rondom leven en dood in de diverse stadia van het leven los
te koppelen van een hogere ethische norm. Wat de consequenties daarvan
zijn maken we nu, 10 jaar later, rondom ons volop mee. Het is goed de bronnen
voor een dergelijk gedachtegoed nog weer eens duidelijk onder ogen
te zien.
Een tweede artikel, van de hand van mr. M. Th. Hengst handelt over
de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 18 oktober 2011 over
het gebruik maken van menselijke embryo’s, wanneer mag het wel en
wanneer niet. In het artikel worden de consequenties van deze uitspraak
nader bekeken en gewogen op de weegschaal van het Pro-Life denken. Er
worden conclusies getrokken die ons tot nadenken stemmen.
Ook de rubrieken parlement en buitenland treft u aan in dit nummer.
Parlement, in de week waarin ik dit voorwoord schrijf, is het kabinet
Rutte gevallen. Spoedberaad volgt waarbij de begroting centraal staat.
Daarna verkiezingen, we moeten weer afwachten wat voor regering er zal
komen en hoe die zal omgaan met onder andere ook ethische kwesties. Dat
alles in een tijd van crisis en afname van middelen. In de lijn denkend
van Singer zou dat best wel eens gevolgen kunnen hebben voor hoe we omgaan
met leven en dood van onze medemensen.
Wat het verenigingsnieuws betreft: nieuws vanuit het bestuur van het
NAV ontbreekt. Het JPV-bestuur heeft de Nieuwsbrief per post verstuurd.
We wensen u veel leesplezier en horen graag uw reacties op de digitale
verspreiding.
Namens de redactie
J. van der Steege, huisarts