PVH 8e jaargang – 2001 nr. 2, p. 34-42

Door Mw. drs. S.E.M. Snoeren(oud-)bestuurslid NAV

Op zaterdag 17 november 2000 vond in Utrecht het NAV minisymposium ‘Ethiek
in de spreekkamer’ plaats. We leven in een maatschappij, waarin
de Hippocratische ethiek steeds meer op de achtergrond komt te staan.
De patiëntenpopulatie de bevolking, vervreemdt ook steeds meer
van deze ethische beginselen. Het wordt voor een arts, die dodend
handelen afwijst, steeds moeilijker om werk te vinden en om zijn
werk te doen in over eenstemming met zijn eigen normen en waarden. ‘Ethiek
in de spreekkamer’ brengt heel concreet de overwegingen bij
enkele lastige casus en geeft handreikingen hoe gewetensvol om te
gaan met enkele moeilijke ethische dilemma’s in de huisartsenpraktijk.
Het forum telde 7 leden:
Henk Folmer, ruim 20 jaar huisarts, farmacotherapeutisch richtlijnontwikkelaar
bij het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en voorzitter van
de redactie van PVH;
Marcel Janssen, sinds 8 jaar huisarts in een solopraktijk te Waalre;
Theo Boer, sinds 14 jaar medewerker bij het Centrum voor Bio-ethiek en
Gezondheidsrecht in Utrecht en universitair docent christelijke ethiek aan
de theologische faculteit in Utrecht;
Gerdie en Eric van Gijsel, beiden arts. Eric is sinds 5 jaar huisarts en
de laatste 2 jaar gevestigd in Hasselt;
Vincent Kirkels, gynaecoloog, tot voor kort werkzaam in het
St.Anna-ziekenlhuis in Oss en tot 1996 parttime universitair docent
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, tevens eerste secretaris van de
medische afdeling van het Thijmgenootschap
Peter Hildering, voorzitter van dit forum, sinds 18 jaar huisarts
op Urk en sinds anderhalf jaar voorzitter van het Nederlands Artsenverbond.

CASUS 1

De 74-jarige heer J. komt op je spreekuur. Bij hem is een maand geleden
een longcarcinoom vastgesteld, waarvoor hij inmiddels palliatief
bestraald wordt. Hij is een vitale, helder denkende man. Voor zijn
pensioen was hij advocaat. Hij is inmiddels elf jaar patiënt
in je praktijk. Vijf jaar geleden is zijn vrouw overleden;
met zijn kinderen heeft hij een goed contact. Hij is zich goed bewust van zijn nog
maar korte levensverwachting. Hij wil op een – in zijn ogen – waardige
manier kun nen sterven en niet volledig van anderen afhankelijk ‘uitgeteerd’
wegkwijnen in een bed. Hij heeft een euthanasieverklaring bij zich en
vraagt je hem te helpen mocht het zo ver komen. Hoe handel
je?
Folmer stelt voor in dit geval te beginnen met de probleemverheldering
Wat heeft de patiënt bewogen om met deze vraag op dit moment
voor de dag te komen? Wat verwacht hij van het gegeven dat
er een kopie van zijn euthanasieverklaring in ons dossier
ligt? Folmer maakt voor meer inzicht gebruik van de onderverdeling van
Z.Zylicz.
Deze geeft een vijftal redenen aan voor een euthanasie- verzoek:
1. angst; 2. burn-out; 3. de control-freak die sterk de nadruk
legt op het autonomiebegin5 4. depressie; 5. exhaustion, uitputting.
Daarbij noemt Folmer nog een andere categorie die in onze cultuur
geweldig belangrijk is: ‘de schaamte om zo te worden’,
men schaamt zich letterlijk dood.
Janssen maakt onderscheid tussen twee situaties. Ten eerste
zijn er mensen die gewoon een keer bij je komen met een euthanasieverklaring,
terwijl ze verder nog prima gezond zijn. Dikwijls gebeurt
dit als mensen geconfronteerd worden met situaties, waarbij het
einde in zicht komt. Dit biedt de mogelijkheid om uit te leggen, hoe
jij als arts daartegenover staat.
Een tweede situatie is zoals bij bovenstaande casus. Iemand
krijgt te horen dat hij zal gaan overlijden aan de ziekte die is
vastgesteld. In zo’n geval brengt Janssen zelf zo vroeg mogelijk
heel open de vraag ter sprake hoe iemand zijn laatste stukje ziet,
hoe hij zijn einde ziet. Daar kun je dan vervolgens op ingaan.
Op dat moment zegt hij zelf ook hoe hij daarover denkt en wat iemand
wel en niet van hem kan verwachten. Hij legt de patiënt uit,
dat hij hem niet in de steek zal laten en dat in de praktijk blijkt,
dat het bijna nooit tot euthanasie hoeft te komen. Als je aan mensen
uitlegt, dat je je handen niet van hen terugtrekt, maar juist bereid
bent een stukje harder te lopen, kun je goed naar elkaar toe komen.
In de praktijk blijkt dat mensen meestal erg veel waardering en
respect hebben voor hoe het uiteindelijk dan toch loopt.
Boer onderscheidt voor een huisarts een drietal keuzemomenten.
Het eerste keuzemoment is dat een arts voor zichzelf bepaalt
waar hij uiteindelijk staat. Er is een: ‘nee, helemaal nooit’,
een ‘ja, onder voorwaarde’ en een ‘nee, maar heel misschien toch wel’,
afgezien van het feit, dat het per geval ervan kan afhangen wat je vindt.
Een tweede keuze betreft het standpunt dat je zojuist hebt ingenomen voor
jezelf. Ga je dat standpunt ook al in het begin van het traject aan de
patiënt aangeven of laat je bij wijze van spreken in het proces langzaam
naar voren komen, dat jij niet voor euthanasie bent. Wanneer
begin je ermee? Folmer reageert door te stellen dat probleemverheldering
en standpuntverheldering elkaar niet uit sluiten. Hij zou
zelf eerst kiezen voor probleemverheldering en meestal
in hetzelfde gesprek, maar eventueel in
een tweede gesprek, voor het uitleggen van zijn eigen standpunt.
Janssen benadrukt hetbegrip vertrouwen in dezen. In de probleemverhel
wordt gekeken naar wat euthanasie voor de patiënt betekent
om duidelijk af te bakenen waarover het gaat. Patiënten hebben
verschillende voorstellingen omtrent euthanasie. Het is
goed ook meteen duidelijk te vertellen wat je eigen standpunt
daarover is.
Dan blijkt snel genoeg of je als arts voldoende krediet
opgebouwd hebt, voldoende vertrouwen gewonnen hebt. Het is
goed om vanaf het begin die duidelijkheid te scheppen.
Het derde keuzemoment ligt in de vraag of je als arts de
band met je patiënt, die kiest voor euthanasie, al was het
maar de band als mens, nog in stand wil houden, of gaat zelfs
dat te ver? Janssen geeft een duidelijk praktijkvoorbeeld. In
zijn praktijk is hij de afgelopen 10 jaar maar een
keer een patiënt tegengekomen die zei: ‘dokter ik vind het prima hoe u er
over denkt, maar het is mijn leven.’ Deze man heeft er uiteindelijk
voor gekozen om euthanasie uit te laten voeren. Dat is gebeurd
door een specialist uit het ziekenhuis. Janssen heeft wel de laatste fase gewoon
begeleid en zo goed mogelijk palliatieve zorg verleend. Deze
man kwam op een punt dat hij niet verder wilde terwijl er volgens Janssen
toch nog mogelijkheden waren. Hij heeft er toen voor gekozen
om bij die euthanasie wel aanwezig te zijn maar niet als dokter. ‘Ik
heb mijn koffer in de auto laten staan en ben wel mee naar
binnen gegaan om een beetje steun te bieden’. Dit past in
de lijn van ‘het niet in de steek laten’. Het niet
mee naar binnen nemen van de koffer was een symbolisch teken,
dat hij niet als medicus aanwezig was. De familie heeft dat erg gewaardeerd.
Met de ouders, want het was een jonge man, heeft Janssen nog
altijd een goed contact en ze respecteren zijn opvatting.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de relatie niet verbroken
wordt.
Ook na een overlijden is het belangrijk de relatie met de familie
open te houden.
G en mw. E van Gijsel, belichten nog een ander aspect bij
deze casus: de onderliggende vraag naar de zin van het lijden
of de zin van het zo afhankelijk worden. ‘Het zou fijn zijn
als dat in het gesprek met de patiënt ook een plaats mag hebben,
Maar wat an je op de vraag naar zingeving? Want ten diepste
heeft lijden ook geen zin. Het haalt een streep door het
leven zoals het bedoeld is, en dat roept vaak weerstand, opstandigheid
op.
Van Gijsel zegt daar vaak ook in mee te gaan. ‘Deze
opstand is heel normaal, mag zijn plaats hebben, maar het
leven blijft altijd zin hebben.Veel motieven van mensen om dokter te worden
zijn dan ook om er alles aan te willen doen om het lijden
wat draagljker te maken en om onnodig lijden te voorkomen’.Je
kunt een verwijzing trekken naar het begin van het leven;
als je geboren wordt, ben je volstrekt afhankelijk, incontinent
en je gaat in een proces waarbij je steeds meer zelf kunt tot je als
volwassene volledig zelfstandig wordt. Soms zie je dat dit proces naar het einde
van het leven weer de andere kant op gaat, dat je weer meer
zorg nodig zult hebben. Ten diepste gebeurt er dan ook iets in de mens
in relatie met zijn Schepper. Als je je schaamt om zo te
worden, is het belangrijk te beseffen dat je ook zo ter wereld bent
gekomen. Ten diepste gaat het om overgave, wat in het stervensproces
maar ook in het hele levensproces telkens zijn plaats heeft. In
overgave ligt iets van de zin van het lijden opgesloten.
Ook de omgeving ziet erg op tegen het lijden van een patiënt, om dit lijden
en het erop volgende overlijden mee te moeten maken. Als
dit lijden abrupt wordt afgebroken door euthanasie treden
er vaak verwerkingsproblemen op bij de familie en soms ook schuldgevoel.
Het is een agogische vraag, hoe je met je leven om moet gaan en met het lijden.
Maar de agogische begeleiding maakt iets mogelijk wat doorgaans
niet voor mogelijk gehouden wordt. Als arts ben je hulpverlener,
maar vooral ook mens, wat wil zeggen dat je een relatie aangaat
met een patiënt. Hierbij komen dus ook agogische aspecten aan
de orde. Janssen merkt op dat hij altijd en veelal in een
vroeg stadium ter sprake brengt dat er de mogelijkheid is
om, als mensen daar ontvankelijk voor zijn, met een priester te praten of
om het sacrament van de zieken te ontvangen. Het behoort
tot de taak van de huisarts om dit aan te bieden aan de mensen.
Voor de mensen die erop ingaan, heeft het vaak hele positieve effecten.
Een belangrijk punt is de beschikbaarheid. Het is van belang
een keer de tijd nemen om door te praten over wat er allemaal op een patiënt
af komt. Het gaat in een euthanasievraag over hoe te handelen
in het levenseinde, maar dat kan verbreed worden. Er zijn
vaak nog vele keuzes te maken. Keuzes rond de palliatieve zorg, keuzes
in de relatie met elkaar, maar ook keuzes over het handelen
als er zich noodsituaties voordoen. Dit bespreken helpt de patiënt,
zeker de ‘control-freak’, om rust te vinden in zijn
moeilijke situatie.
Heel vaak wordt de euthanasievraag gesteld in een acute situatie.
Het is belangrijk om je als medicus te blijven realiseren dat je
primair hulpverleners bent.
Hildering sluit de eerste casus af met de conclusie dat
bij het nadenken over de euthanasievraag openheid heel belangrijk
is, maar ook de eigen standpuntbepaling. Het is duidelijk dat
wanneer je als persoon mensen benadert op een wijze waarbij
je vanuit je eigen overtuiging alternatieven aandraagt en een stuk tijd
steekt in begeleiding, dat dan heel vaak de euthanasievraag
verdwijnt. Alternatieven aandragen betekent ook een stukje investering,
studie om te weten wat je kunt aanbieden. En dat is niet alleen
de ervaring van Zylicz maar ook de ervaring
van de collegae in het forum.Het is zaterdagochtend en je hebt als
waarnemer weekenddienst in een praktijk in een grote
stad. Het is je eerste waarneming in deze praktijk. Je wordt gebeld
door de 16-jarige mevrouw M. Ze kreeg drie maanden geleden een recept
voor een anticoncep tiepil, maar was er nog niet mee begonnen. Gisteren
heeft ze gevreeën. Ze wil beslist niet zwanger worden en vraagt
om de morning-afterpil. Hoe handel je?
Van Gijsel adviseert in zo’n geval in de eerste plaats
de mensen uit te nodigen om te komen voor een gesprek en bespreekt
met hen de vraag: ‘hoe kan je dit nu gebeuren, hoe komt het dat je
in deze situatie bent beland en dat je dit aan mij vraagt?’.
In de tweede plaats is een meer technische benadering van belang
om te weten of er inderdaad kans is op een zwangerschap. De morning-afterpil
wordt vaak gevraagd, terwijl er helemaal geen risico op zwangerschap
is. Het is mogelijk om een risico berekening te maken.
Als er kans op zwangerschap is, blijft er een praktisch probleem,
dat bij toepassing van de morning-after pil, er een kans is van ongeveer
twee procent dat de zwangerschap toch doorzet. Daarnaast is het
zo, dat de morning-after pil tot 72 uur na de geslachtsgemeenschap
ingenomen kan worden. Dus mochten er zich problemen voor doen, dan
heb je altijd de vrijheid om iemand gewoon naar zijn eigen huisarts
op maandagochtend te verwijzen.
Mw. van Gijsel vult aan door te benadrukken, dat wij in een
cultuur en maatschappij leven waarin voor veel mensen een loskoppeling
tussen voortplanting, seksualiteit en seksualiteitsbeleving bestaat.
Voortplanting en seksualiteit zijn nooit helemaal los te koppelen, want de kans
op zwangerschap is er. Als huisarts mag je best de vraag stellen: ‘is
degene met wie jij vrjt ook degene met wie jij een vaste relatie
wilt en met wie je kinderen wilt?’ De patiënte zal zich moeten
realiseren dat op het moment dat er gekozen wordt voor een anticonceptie-methode
er altijd een risico op zwangerschap is. Belangrijk is dat ze van
tevoren al een antwoord zoeken op de vraag wat ze in geval
van het optreden van een zwangerschap zullen doen. Dan heb je mensen
al wat aan het denken gezet.
Kirkels geeft enige technische achtergrondinformatie, die
van belang is, wanneer je geconfronteerd wordt met de vraag naar
de morning-after pil. De kans op zwanger schap bedraagt in een normale cyclus,
afhankelijk van de cyclusdag, 1 tot 17 %. De vruchtbare periode is een beetje
ruim genomen: van de 9de tot de l9de dag van de cyclus,
als uitgegaan wordt van een regelmatige cyclus. Bovendien is het
zo dat van alle bevruchte eicellen uiteindelijk 50 % verdwijnt,
voordat het tot een innesteling komt. Dat is met bepaalde antigen
reacties aangetoond. Heeft een bevruchte eicel zich ingenesteld,
dan bestaat er nog een kans van 12 tot 15 % dat de zwangerschap eindigt
in een spontane miskraam. De morning-after pil veroorzaakt een verandering
van het endometrium waardoor een bevruchte eicel zich niet kan innestelen.
Op het moment dat iemand de morning-after pil gebruikt, is het dus
goed mogelijk, dat er hele maal geen sprake is van een bevruchte
eicel. Men moet verder overwegen, dat de morning-after pil nogal
wat bijwerkingen heeft, veelal misselijkheid, braken en andere problemen.
Janssen belicht de casus vanuit een ander perspectief Als
je erover denkt om huisarts te worden, weet je dat je met dit soort
vragen geconfronteerd zult worden. Geen huisarts-worden om niet met
dit soort vragen in aanraking te komen, is waarschijnlijk niet de
juiste manier. Als iedereen die er anders over denkt zo gaat handelen,
betekent dit dat er op den duur geen enkele huisarts meer is, die
nog vragen bij dit soort situaties durft te stellen. Met deze insteek
en vanuit een katholieke achtergrond heeft Janssen Mgr. W.J. Eijk
geconsulteerd, die zowel arts is als moraaltheoloog. Mgr. Eijk maakt
onderscheid tussen directe medewerking, zoals bij de eerste casus
rond euthanasie: de dokter doet iets wat direct een gevolg heeft,
en de verwijderde medewerking. Hierbij ligt de zaak anders. Het is
goed mogelijk om aan de dame in kwestie uit te leggen wat het betekent
als zij deze medicijnen gaat gebruiken. Het is heel belangrijk om
goede informatie te geven over hoe zo’n medicijn werkt. Dan
kunnen mensen daarna zelf beslissen wat ze ermee doen. Op een gegeven
moment kun je dan het recept uitschrijven als zij bij haar wens
blijft om die morning-after pil in te nemen en dan is het aan haar
om te beslissen wat ze ermee doet. Misschien bedenkt ze zich als
ze de deur uitloopt en verscheurt ze het recept. Dit is een vorm
van verwijderde medewerking aan een daad. Dit is wezenlijk iets anders
dan te zeggen, ‘o ja prima, hier heb je het receptje en ga
je gang.’ Het behoort tot je taak als huisarts om aan te geven
dat je het vervelend vindt dit te ‘moeten’ doen, maar
het is uiteindelijk aan de patiënt te beslissen wat zij met
de informatie en met het recept gaat doen.
Kirkels sluit hierbij aan zelf altijd veel problemen te hebben
gehad met het geven van de morning-after pil, omdat hij toch altijd
dat effect van de verhindering van de innesteling voor ogen had. Met
dit uitgangspunt moet je heel voorzichtig met de morning-after pil
omgaan. Hij kan zich ook voorstellen dat wanneer je een recept gegeven hebt,
de patiënt uiteihdeljk zelf beslist of zij deze pil gaat gebruiken
of niet. Het gaat dan misschien meer lijken op een zich verschuilen
achter de beslissing van de patiënt.
Boer verheldert de discussie door een tweetal keuzemomenten
te benoemen. Het eerste keuzemoment ligt in de vraag ‘wat vind
ik zelf dat een embryo – ook een embryo voor de innesteling – waard
is’.
Als arts kun je deze bovengeschetste casus niet goed aan als je het
voor jezelf nog niet duidelijk hebt, hoe je denkt over beginnend
menselijk leven. Ook in het contact met collegae is dit belangrijk.
In de discussie met mensen van andere godsdiensten heeft Boer ontdekt,
dat ook al ben je van mening, dat het leven (de menselijke ziel)
niet begint bij de conceptie, dat dan nog niet betekent, dat het
embryo of preëmbryo daarmee vogeivrj is.Vanaf de conceptie is
er sprake van beschermwaardigheid. De gedachte ‘het embryo
is nog geen mens en dus ik mag ik ermee doen wat ik wil’ is
een valkuil waarin je snel valt. Niet alles wat geen mens is, is
zomaar aan onze willekeur overgeleverd. Ook voor bijvoorbeeld
een dode zijn er allerlei wetten.
De tweede keuzebepaling ligt bij de vraag ‘in hoeverre verleen
ik mijn medewerking’. Hierbij beluistert Boer tegengestelde
meningen of in ieder geval nuances. Het principe van de verwijderde
medewerking vindt hij in dit kader een heerlijk katholieke uitvinding.
Daarover is echt eeuwen nagedacht! Het is aan de andere kant ook
een hele goede uitvinding. Boer licht dit toe met een voorbeeld uit
eigen ervaring.
Hij komt uit Arnhem en heeft jarenlang vlak naast het Spijkerkwartier
gewoond, de plek waar de rode lampen zijn. Hij herinnert zich dat
hij een keer op een plein stond en een man hem vroeg naar een bepaalde
straat in het Spijkerkwartier. Nadat hij die man keurig had uitgelegd
dat hij eerst het Velperplein moest hebben, dan de Steenstraat en
daar rechtsaf, stond hij vervolgens perplex van zichzelf om wat
hij nu eigenlijk had gedaan. Hij had zijn plicht als burger gedaan,
maar had hij nu ook gedaan wat er in zijn hart zit. Als men nu een
parallel zou trekken met bovengenoemde casus, dan is het de vraag
wat voor verschillende verantwoordelijkheidsniveaus er zijn? Terug
naar Arnhem, staande op het Willemsplein. Er zijn mensen die zeggen,
laat iedereen zelf maar weten of ze een bordeel willen runnen. Die
mensen hebben de meest uitgesproken visie. Een andere verantwoordelijkheid
is die van een taxichauffeur in Arnhem, die altijd braaf de mensen
naar het Spijkerkwartier heeft gereden. En een nog lagere
vorm van verantwoording is het zelf doorverwijzen van mensen, zeggen
hoe ze er kunnen komen. Dat zijn drie vormen van medewerking in aflopende
graad van intensiteit. Daarnaast zijn er ook drie vormen van tegenwerking,
met een oplopende graad van intensiteit. Ten eerste de weg gewoon
niet wijzen: ‘u moet maar naar iemand anders gaan’. Een
tweede vorm is iemand de verkeerde weg wijzen of hem tegenhouden
of je gaat zijn banden lekprikken. Nog extremer is de situatie als
een wegenbouwer in Arnhem bepaalde wegen die richting Spijkerkwartier
gaan, niet wil aanleggen: ‘op de Steenstraat leg ik geen asfalt,
want ik weet dat daar behalve een heleboel goede mensen ook mensen
overheen gaan op weg naar het Spijkerkwartier en dat is ongewenst’.
De graad van medewerking die proportioneel is en die ook een beetje
sociaal is, zit in de vraag ‘wijs ik de weg of wijs ik de weg
niet’. Ook het werk van een taxichauffeur die iemand erheen
brengt maar verder niets doet, is proportioneel. Je leeft in een
samen leving, je werkt in zekere zin gewoon mee, maar zonder zelf
eraan mee te doen. Om deze reden vindt Boer toch het getrapte idee
van verantwoordelijkheid, van verwijderde medewerking een moreel
belangrijk iets. Iemand moet van goede huize komen, wil hij niet
zelf op allerlei andere manieren ook medewerking verlenen aan dingen,
waarvan hij duidelijk weet dat hij ze eigenlijk niet goed vindt.
Tot slot een woord van mw. E van Gijsel: ‘wat mij geholpen
heeft, is dat wij in de Tien Geboden lezen, dat je niet mag echtscheiden.Toch
gaf Mozes al een scheidsbrief of stond hij toe dat een scheidsbrief
gegeven werd. Dus blijkbaar is er in het volk van God en bij God
ruimte voor de mensen met hun fouten en wijst Hij daarin toch ook
een weg. Er is een bepaalde ruimte bij God, ook voor fouten van mensen.’

CASUS 3

Je bent huisarts, inmiddels drie jaar klaar met je opleiding.
Tot dusverre heb je waargenomen. Er is een vacature voor een huis arts
in een solopraktijk in een middelgrote stad. De waarneemgroep
bestaat uit acht artsen.Je zou hier graag willen werken.
Uit overtuiging wil je niet levensbeëindigend handelen. Over
hulpverlening bij een vraag om abortus of de morning-afterpil heb je een eigen
mening.Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Wat bespreekje? Breng je je mening spontaan naar voren in het gesprek?
Wat antwoord je als vragen gesteld worden over euthanasie, abortus
en morning-afterpil?
Janssen: ‘In de plaats, waar ik nu werk, ben ik begonnen
als waarnemer bij een collega die dezelfde standpunten onderschreef
als ik en ik heb anderhalf jaar lang met hem samengewerkt. Wij zaten samen
op een lijn en hebben het daarover wel gehad.Toen hij aangaf dat hij
ermee wilde stoppen, ben ik pro forma bij alle collegae, die ik al
kende, een keer een avondje op bezoek geweest.
En ik moet zeggen, dat het op dat moment absoluut geen
item geweest is in de gesprekken. In een later stadium
hebben wij wel een keer een avond belegd om bij elkaar
te proeven hoe denken we nu over euthanasie, over abortus.
Maar in alle vrijheid, er was respect voor mijn mening, daar
luisterde men ook naar. Ook heb ik gemerkt, wat
heel typisch was, dat mensen die aanvankelijk een hele
open mening hadden over euthanasie, het steeds moeilijker
begonnen te vinden op het moment dat zij dat zelf verscheidene
keren uitgevoerd hadden. Er was een collega bij, die zei: “Ik heb
het verscheidene keren gedaan, vond dat het prima was en goed,
maar eigenlijk denk ik dat ik het niet
meer moet doen, ik heb er zelf zoveel last van’. Hij vond het
toch indruisen tegen zijn werk als arts. Een aantal andere,jongere
collegae zeiden dat het zeker moet kunnen, maar op de
vraag hoe vaak ze het zelf al gedaan hadden, kwam als antwoord ‘eigenlijk nog nooit’.
Dat vond ik ook wel opmerkelijk, theoretisch heerst de
mening dat het moet kunnen, maar wanneer men met de praktijk
ermee geconfronteerd wordt, blijkt het vaak toch lastiger.
Van Gijsel daarentegen heeft een rijke ervaring opgedaan in het
solliciteren. Al met al is hij in 18 procedures beland.
In die 18 keer heeft hij veel geleerd over hoe je solliciteert,
hoe je jezelf presenteert: ‘allereerst ben ik mij gaan realiseren,
dat als je solliciteert, je graag werk wilt, een plek
wilt, eindelijk je eigen tent, Je hoopt dan dat de collegae
geschikt zijn en de waarneemregio het goed doet. Maar de ander
zoekt wat anders, die zoekt niet alleen een collega die de praktijk runt,
maar hij zoekt vooral een collega,
een mens met wie hij het kan vinden, met wie hij plezierig
kan omgaan voor al zijn waarneemafspraken, hij zoekt
een stuk gezelligheid, collegialiteit. Kortom we hebben
allemaal heel andere zaken op de agenda staan. Ik wil
mijn doel realiseren, mijn collega heeft andere belangen en de
groep heeft weer andere ideeën. Eigenlijk ben ik mijzelf in de
loop der tijd gaan zien als een soort vier- of vijfsterrenhotel.
Wat heb je te bieden? Een van de dingen die je gezicht
dan bepalen, is dat je een goed medicus bent, dat je
wat te bieden hebt als je ergens komt.
Een tweede ster die ik erg belangrijk vind, is dat je
ook een goed collega kan zijn voor mensen. En het derde
wat ik een beetje heb ontwikkeld, is dat dokters over het algemeen
toch mensen zijn die zich geweldig inzetten. Ze zoeken een collega
die integer en betrouwbaar is, iemand
aan wie je wat hebt, tegen wie je een stootje kunt geven
en iemand die ook bereid is een stap extra te zetten,
Tenslotte het thema eerlijkheid.
Eerlijkheid heeft mij twee dingen geleerd. Breng in een
sollicitatie nooit zelf voornoemde ethisch beladen
thema’s ter sprake! Als het leeft, dan bespreekt men het wel en dan
kun je er wat over zeggen.
Ik ben geen uithang bord. Bij vragen met betrekking tot euthanasie
maak ik er eerst als het ware een emotioneel thema van, waarbij
ik uitleg dat ik daar moeite mee heb. En als ze dan
nog geïnteresseerd zijn in wat voor motieven ik daarachter heb, dan geef
ik aan dat er ook christelijke geloofsmotieven achter zitten, maar dat
doe ik wat op de achtergrond. Uiteindelijk leg ik uit, dat ik niet
in ben voor actieve euthanasie, want dat wil men dan toch horen.
Dit heeft mij ook een aantal plaatsen gekost en soms maar goed ook.
Af en toe kom je collegae tegen die het
niet kunnen verkroppen dat je er een ander standpunt
op na houdt, Wij hebben hier erg mee geworsteld, wat
zelfs leidde tot minderwaardigheidsgevoelens.
Mag ik er wel tegen zijn, terwijl de maatschappelijke
ontwikkeling zo anders is? Het is een hele weg geweest
om dit beladen onderwerp gaandeweg
naar achteren te schuiven en te ontdekken, dat het voor
collegae veel belangrijker is wie jij bent als mens.
Uiteindelijk geldt dat ook voor
patiënten: ‘wie ben jij als mens, kan ik mij veilig voelen
bij jou?’. De vraag blijft dus, wanneer meld je wat.Wat schrijf je
in de sollicitatiebrief, wat laat je over voor het sollicitatiegesprek.
Folmer schreef destijds in zijn sollicitatiebrief, dat
hij een protestants christelijke achtergrond had en lid
was van het NAV Daarop heeft zijn
voorganger hem positief geselecteerd. Terwijl een oude
collega die ongeveer tegelijkertijd zijn praktijk te
koop aanbood en ook reflectanten kreeg
vanuit protestants christelijke achtergrond die direct
als negatief selecteerde. Ook al breng je het niet ter
sprake in de sollicitatiefase, als je eenmaal gesetteld bent, mag
je natuurlijk je eigen mening hebben en ook uitdragen.
Kirkels. In Nederland in opleiding komen voor gynaecoloog is
vandaag de dag niet zo’n eenvoudige procedu re. Onder
de opleidingseisen voor het specialisme gynaecologie/verloskunde
valt ook zwangerschapsafbreking. Dat betekent dus dat
je in je opleidingstijd daarmee geconfronteerd wordt,
Als je nu solliciteert naar een opleidingsplaats
en dit zou in een sollicitatiegesprek naar voren komen,
dan heb je slechts een heel kleine kans om geaccepteerd
te worden. In Nijmegen is het nog geen probleem, maar de andere
klinieken zetten er toch wel hele kritische vragen bij. En dat is
internationaal. Als je een enquête zou opstellen,
om te vragen of ze mensen met bepaalde opvattingen over
leven en dood, in opleiding nemen, dan krijg je als
antwoord ja natuurlijk, maar in de praktijk ligt die zaak een stuk
moeilijker. Het is heel eenvoudig om in een opleidingsprocedure op grond
van secundaire argumenten iemand
niet tot de opleiding toe te laten als je veel aanbod
hebt,Vanuit de medische afdeling van het Thijmgenootschap
heeft Kirkels geprobeerd om toch vooral bij de universiteit Nijmegen
die mogelijkheid nog open te houden. Maar het zal een toenemend
probleem zijn om in Nederland als basisarts een opleidingsplaats
te vinden voor de gynaecologie en ver loskunde als je de pro-life-gedachte
toegedaan bent of daar sterk mee sympathiseert.
Waarschijnlijk zal er een tweedeling komen in de verschillende
soorten medische professies. Bij een specialisme als
gynaecologie met bepaalde handelingen die door een
aantal mensen als moreel zeer problematisch en professioneel
verwerpelijk worden gezien, ontstaat daardoor een beroepsgroep
waarin artsen, die niet dodend willen handelen,
bijna niet meer vertegenwoordigd zijn. Maar misschien
keert de wal het schip wel een keer.
Boer heeft zelf geruime tijd in Oost-Duitsland gewoond,
waar jarenlang een abortuspraktijk was. Eind 1989 toen
de muur viel, slaakten de gynaecologen allen een zucht
van verlichting. Het eerste wat ze deden was een communiqué
uitgeven met de boodschap: ‘nu doen wij geen abortussen meer,
wij hebben er de buik vol van’, Op dit ogenblik is die pendelbeweging
in Nederland nog niet aan het omslaan. Wat betreft de beroepsgroep
van de huisartsen zou Boer op dit moment gewoon principieel zeggen:
“Ik ben arts, omdat ik mensen wil helpen, en daarvoor ben ik geschikt.
De mensen merken vanzelf hoe ik erover denk, tenzij er tijdens
een sollicitatie om gevraagd wordt,
dan kun je dat eerlijk aangeven, maar wel in die volgorde.”
Janssen is sinds een jaar huisartsenopleider verbonden
met de universiteit van Maastricht. Hij heeft in zijnopleiderprofiel
heel duidelijk gesteld, dat hij probeert op een pro-life-manier
de huisartsgeneeskunde uit te oefenen en dat hij daarvoor
in ieder geval respect vraagt. In principe denkt hij
niet van iemand te kunnen eisen dat deze daarover precies dezelfde
gedachten heeft als hij, maar hij verwacht wel een wederzijds respect.
Wanneer je daarin gewoon heel
open bent, was dat vanuit Maastricht geen issue om hem
niet als opleider te accepteren. Hoe natuurlijker je
ermee omgaat, hoe minder krampachtig,
des te overtuigender je bent. Naar patiënten toe heeft Janssen
wel eens gedacht om als pro-life—arts een soort logo te voeren,
zodat mensen kunnen zien dat hij op een pro-life-manier
praktijk uitoefent. Uiteindelijk denkt hij, dat dit juist
niet goed is, want op die manier stoot je ook bepaalde patiënten af,
bijvoorbeeld een vrouw die ongewenst zwanger is en om die reden
niet direct bij jou zou aankomen met haar probleem. Ik denk dat het juist
belangrijk is om allereerst een goed arts te zijn, een goed mens te zijn,
om vertrouwen met mensen op te bouwen. Dan kun je in tweede instantie,
wanneer het probleem zich voordoet, proberen die weg met mensen in te gaan en ik
denk dat het uiteindelijk zo veel vaker succesvol is.
Hildering sloot het debat af door nogmaals openheid te
benadrukken, ook naar de collegae toe, zodat ze weten wat ze aan je
hebben.’

FORUMDISCUSSIE

In hoeverre is het mogelijk om bij euthanasievragen het boek van Zylicz
en zijn kennis als specialist meer te hulp te roepen?
Janssen lijkt het niet verstandig om voor al zijn patiënten een
advies van Zylicz proberen te krijgen. Beter is het om ons als artsen
zodanig te scholen en bij te scholen, dat gepoogd wordt om op hetzelfde
niveau te komen.
Het Nederlands Huisartsengenootschap werkt samen met de Landelijke
Huisartsenvereniging aan een opleiding palliatieve geneeskunde.
De bedoeling is om in elk huisartsendistrict,
een of meer huisartsen speciaal te scholen als palliatief consulent.
Deze worden vakinhoudelijk maar ook mensinhoudeljk geschoold om als
consulent op te treden voor collegae die met oncologische en terminale
patiënten geconfronteerd worden en vragen hebben omtrent palliatie.
Daardoor alleen al zou de vraag naar euthanasie misschien kunnen verminderen.
Soms wordt door de commissie die dit initiatief begeleidt en ondersteunt,
van de palliatief consulent verwacht,
dat die ook consulent—euthanasie is of wordt. Maar dat is niet overal
zo. Er zijn ook de zogenaamde SCEN-artsen, (Stichting Consultatie Euthanasie
Nederland). In de regio Zuidoost-Brabant is het niet zo dat je ook SCEN-arts
moet zijn om palliatief consulent te zijn.Hoe zit het met verwijzen naar een andere arts. Moet
er niet een specialist-euthanasie komen? Is de dokter wel geschikt of
de juiste persoon om op de euthanasievraag in te gaan?
Boer: ‘Het wetsvoorstel geeft een goede aanzet om na te denken
over wat nu eigenlijk een dokter is. Wie is het beste geschikt en
gespecialiseerd in het beëindigen van het leven? Wat is er op tegen dat
mensen die klaar zijn met leven, naar het politiebureau gaan? Daar zijn
mensen die veel beter controleerbaar zijn dan artsen. De meldingsprocedure
werkt niet.
Er wordt van alles geprobeerd maar nog steeds meldt slechts de helft
zich aan, wat betekent dat de andere helft het waarschijnlijk voor
een deel niet zorgvuldig doet. En dat zijn nu juist de mensen die we
willen controleren. De beste controle is op het politiebureau.
Er zijn tegenwoordig toch geweren, die ervoor zorgen
dat het heel snel kan.’ ‘Waarom moet de dokter het doen,’ vraagt
Boer zich af. ‘Je kunt zeggen, dat die een vertrouwensrelatie heeft met
de patiënt, maar dan zou ik zeggen, dat ik een hele leuke wijkagent heb,
die laatst ook bij mij is geweest. Dus waarom moet het een arts zijn?
Wat heeft het met geneeskunde te maken? Zo’n specialisme zet die discussie
op scherp.Volgens de wet is euthanasie per definitie geen medische handeling.
En het is belangrijk om dat in discussies te betrekken, hoewel er in de politiek
graag gesproken wordt over ‘niet-normaal medisch handelen’.’ Euthanasie behoort
niet tot ‘normaal medisch handelen’. Ergo, is abnormaal, maar wel
medisch handelen. Ik denk dat we duidelijk moeten stellen, dat euthanasie
per definitie geen medisch handelen is. Dat het een handelen is dat door
artsen gedaan wordt, maakt dit nog niet tot een medische handeling. Het
is natuurlijk zo dat beslissingen over leven en dood in de hand van
de arts liggen. Iemand is pas dood als de dokter dat verklaart.Van daaruit
is het een logisch gevolg dat de arts ook de enige is die de euthanasie mag
uitvoeren, want hij zal het recept moeten uitschrijven. Maar het is ook zo,
dat in de historie enkel mensen met een uniform en een wapen mogen doden en
niet de artsen. De vraag blijft natuurlijk, waarom willen wij nu zo
vreselijk graag dat het een dokter is. Daarbij gaat het om de wijze, waarop
euthanasie wordt verricht, want het effect is precies hetzelfde. Een modern geweer of
euthanasie. Een geweer kan volstrekt pijnloos zijn. Maar het heeft te maken met
gewelddadigheid en euthanasie heeft te maken met gaan slapen, het heeft iets te maken
met vertrouwde omgeving. Maar daarbij zou je ook kunnen zeggen dat het
de eigenlijke vraag, waarom het gaat, wegneemt. Er wordt wel leven beëindigd. De dood
wordt voorgesteld als een soort slaap, maar ik denk dat de dood daar
eigenlijk iets te ernstig voor is. Er zijn mensen geïnterviewd over de
methode waardoor men tot het einde wil komen, rondom het thema ‘kan zelfdoding
een alternatief zijn, dan wel moet de dokter het doen?’. Wonderwel
vinden veel artsen zich wel in de optie, dat de patiënt zelf actief iets
inneemt, echter menig patiënt ziet dat niet als alternatief.
Janssen is van mening, dat de discussie over wie het zou moeten doen
niet zo relevant is. We moeten ervan overtuigd zijn, dat het gaat om
het feit dat er een einde aan een leven gemaakt wordt. Het is niet
alleen ‘wij als dokters willen onze handen er niet aan branden’, want dat zou een
erg makkelijke conclusie zijn, maar het moet veel verder gaan. We moeten
uitdragen dat elk leven op zich beschermingswaardig is. En dat het leven
een functie heeft, hoe beperkt die misschien in onze menselijke ogen ook is. Bij
het voeren van de discussie, of het niet beter door een politieagent
kan worden gedaan, bestaat het risico impliciet uit te dragen dat het prima is, als iemand
een einde aan zijn leven wil laten maken? In dit kader wordt door een
van de forumleden nog een ander voorbeeld aangehaald over een huisarts die door een familie
met de euthanasievraag geconfronteerd werd. De familie zei hem een einde
te moeten maken aan het leven van een patiënt. Er ontstond een discussie omdat de
arts dat niet wilde, en tegen de familie zei, waarom doet u het niet
zelf. U neemt een kussen en drukt dat op het gelaat en u wacht een tijdje,
dan is het ook gebeurd. Zo toonde hij aan dat, zodra de verantwoordelijkheid
bij de familie wordt teruggelegd, deze er zelf ook voor terugdeinst,
en illustreerde hij daarmee de moeite die hijzelf ermee heeft.Hoe ga je, indien er sprake is
van praktijkovername, om met de e aan euthanasieverklaringen en spiraaltjes,
waarbij er in de nabije of verre toekomst sprake zal zijn van directe verantwoordelijkheid?
Van Gijsel: een euthanasieveridaring betekent niet dat je de dokter
in de zak hebt. Iemand geeft uitdrukking aan wat hij zelf wenst en bedoelt,
maar daarmee heeft hij geen beslag gelegd op de garantie dat er gedaan wordt
wat hij graag wil. Misschien is het een soort heersende misvatting in
onze samenleving, dat dokters maar doen wat je graag wilt, wij zijn geen warenhuis waar
je wat koopt. Het kan hoogstens een vraag zijn. En eigenlijk kunnen die
verklaringen netjes in het archief blijven zitten. Meestal vergelen
ze.Voor mij heeft het geen consequenties.Voor wie het erg belangrijk is, komt het wel ter
sprake. Ten aanzien van het spiraaltje komt op een gegeven moment de
dag dat het eruit moet.
Kirkels:Tegenwoordig is het zo dat door alle technische ontwikkelingen
ook veel nieuwe spiraalvormen op de markt zijn, die voor de artsen eigenlijk
geen probleem hoeven op te leveren, dus dat kan een goed alternatief
bieden. Bij de oude spiraaltjes was de werking het veranderen van het
endometrium, waardoor de innesteling verhinderd werd. Met de komst van
de koperspiraaltjes en naderhand van de hormoonbevattende spiraaltjes, is dat
werkingspatroon verschoven in die zin dat bij de koperspiraaltjes het effect op de spermacellen
zodanig is, dat die spermacellen gedeeltelijk afsterven of zeer ernstig
worden vertraagd in hun beweging. Wat de hormoonbevattende spiraaltjes betreft, komt
daarbij nog een tweede werking. Door het progesteron in die hormoonbevattende
spiraaltjes wordt met name het cervixsljm ernstig veranderd in die zin dat
het zeer moeilijk doorgankelijk wordt voor spermacellen.
Kun je het principe van de verwijderde medewerking ook toepassen
als het gaat om een euthanasiepil of om een abortuspil?
Janssen: Je kunt die gevallen gelijktrekken. Maar het is heel moeilijk,
want je moet dit soort dingen altijd in hun proportie zien met het te bereiken
effect en met de mate van medewerking. Er is over de morning-afterpil al gezegd,
dat de kans dat die werkelijk abortief is, eigenlijk maar heel klein is. Slechts
in een heel beperkt percentage maakt het werkelijk het verschil uit tussen
het beëindi gen van een zwangerschap en het uitdragen van een zwangerschap.
Bij een abortus— of euthanasiepil ligt dat anders. Het te bereiken effect
is daar gewoon heel duide lijk. Ik denk dat het bij de euthanasiepil haast
op 100% zal liggen, bij de abortuspil zal het wat lager zijn, maar het is ook
aanmerkelijk hoger dan bij de morning-after- pil. Dus je moet dan altijd weer
kijken naar wat de alternatieven zijn. Zijn er alternatieve situaties? Is er
een noodsituatie? Je zult altijd voor jezelf moeten afwegen, waar de situatie
ligt dat het echt niet anders kan, en waar er nog alternatieven zijn. Er zit
dus een gradatie in die verwijderde medewerking, waardoor je geval per geval
moet afwegen, op zoek naar alternatieven.
Kirkels: Dit speelt ook bij de late zwangerschapsafbreking. Als u de
literatuur over de late zwangerschapsafbreking leest, dan worden slechts
twee mogelijkheden genoemd. Ten eerste mag je in utero doden, omdat het
kind in de categorie valt dat het in ieder geval geen kans op leven heeft.
En ten tweede, wanneer het kind wel een kans op leven heeft, maar de kwaliteit
van leven te laag geduid wordt, mag je ook doden. Desnoods zeggen ze,
als we dit soort kinderen geboren laten worden, dan moeten we gaan behandelen. Nu,
levensverlengend handelen bij kinderen die geen kans hebben is natuurlijk
onzin, maar de derde mogelijkheid wordt in alle literatuur verzwegen. Dat is het kind geboren
laten worden, en als het voor de noodsituatie van de moeder niet mogelijk
is het kind uit te dragen, dan doe je dat iets eerder. Maar laat het kind geboren
worden en bewandel de derde weg van het abstineren, dus geen disproportioneel
handelen, maar wel het kind verzorgen, het kind helpen. Daarmee help je trouwens
ook de ouders en de rest van de gezinsleden. Laten wij die weg toch eens
benadrukken, want die wordt doodgezwegen.

TOT BESLUIT

Kirkels: In de eerste plaats ben je als medicus primair hulpverlener.
Ten tweede vind ik, dat je als medicus geen verantwoordelijkheid
kunt dragen voor de beslissing van een patiënt. Je kunt je best doen om een patiënt
die beslissing te laten nuanceren, maar je kunt geen
verantwoordelijkheid dragen voor wat de patiënt uiteindelijk wil.
Een derde punt is, dat je in Nederland geleidelijk aan steeds meer een discrepantie
krijgt tussen wat juridisch mag en kan en wat ethisch
mag en kan. Als voorbeeld wil ik aanstippen het gegeven dat je in Nederland
als behandelaar verplicht bent om een zwangere vrouw die ouder is dan
36 jaar, uitgebreid te informeren over prenatale diagnostiek en eventueel
te verwijzen, terwijl je er zelf heel veel problemen mee kunt hebben. Hetzelfde
gaat waarschijnlijk ook gelden voor een verwijzing voor abortus of euthanasie.
Dat betekent dat je binnen een juridisch kader wordt geperst, waar je
ethisch niet mee uit de voeten kunt.
Van Gijsel: als een patiënt een probleem heeft, en daar mee bij ons komt, zeker als
het over leven en dood gaat, komt deze patiënt op een kruispunt in
haar bestaan. De patiënt ontdekt, dat hij er zelf niet uitkômt.
Wat ik mijzelf realiseer, is dat ik een sleutelrol speel in zo’n situatie.
Ik merk dat het feit tot welk standpunt ik kom, vooral is ingegeven door
het feit dat het leven goed is: het is goed bedoeld en zeker beschermwaardig. Het leven
van de persoon tegenover mij mag alle kansen krijgen om goed tot haar
recht te komen. Dat is als het ware mijn leidraad, en ik denk dat het een heel
stuk veiligheid geeft in het leven met de patiënten in contact met mijzelf.
Af en toe kom je daarbij wel eens in situaties terecht, waarbij je gewoon
met alle verdriet de ander een andere weg ziet gaan. En soms is het ook goed,
dat je dan iemand verwijst, die ook altijd weer terug kan komen. Het
is en blijft dan toch ‘hulpverlening met visie’.
Mw.Van Gijsel sloot af met een tekst van Jacobus 1:5, die haar altijd
erg helpt bij het zoeken naar een weg: ‘indien echter iemand van u in
wijsheid tekort schiet, dan bidt hij God daarom.’ En haar ervaring is
dat het een hele betrouwbare weg is, maar wel vaak heel anders dan we denken
of verwachten.