Duiding
Wat is 'kwaliteit' van leven?

Het criterium van kwaliteit van leven wordt op zeer uiteenlopende wijze ingevuld en gehanteerd met in een aantal gevallen verreikende en onomkeerbare consequenties voor de direct betrokken personen.

Kwaliteit van leven is volgens Wikipedia, het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan. Er bestaan een groot aantal definities van kwaliteit van leven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert de definitie de perceptie van individuen op hun levenspositie in de context van de cultuur en het waarden-systeem waarin zij leven en de relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en belangen.’ [1][2]

Als criterium bij medische beslissingen rond het levenseinde

Kwaliteit van leven is geen juridisch begrip, wel ethisch begrip. Medici hanteren het begrip kwaliteit van leven bij medische beslissingen rond het levenseinde. Bij (niet-) behandel beslissingen houdt men rekening met de kwaliteit van leven vóór eventuele behandeling en de kwaliteit van leven die als gevolg van de behandeling kan worden verwacht. Ook gaat men wel een stap verder door een kwaliteit van het leven die beneden een ‘onaanvaardbaar minimum’ zou zijn, te zien als motief om tot levensbeëindigende handelingen over te gaan in de vorm van euthanasie, hulp bij zelfdoding of levensbeëindiging zonder verzoek. In de laatste situatie zijn ‘het anderen die over de kwaliteit van het leven en -in het verlengde daarvan- over de ‘waarde van het leven’ een oordeel vellen met vergaande consequenties.

'Waarde' van het leven

Hoe kan men zich een oordeel vormen over de waarde van het eigen leven? Vaak wordt deze afgemeten aan de kwaliteit van het leven: als de kwaliteit van het leven onder een bepaald minimum zakt, dan zou het leven zelfs zijn waarde kunnen verliezen. Niet zelden wordt dit gezien als een reden om het leven te (laten) beëindigen. De evidente vraag die in het verlengde hiervan ligt is welke kwaliteit van leven dan relevant is: de fysieke, psychische, sociale of spirituele kwaliteit van leven? En hoe verhoudt de kwaliteit van leven zich vervolgens tot de waarde van het leven?

De kwaliteit van leven en de waarde van het leven hangen niet met elkaar samen, over dit gecompliceerde vraagstuk schreef mgr, dr. W.J.Eijk in 2007: “De waarde en de kwaliteit van het leven: een ethische en moraaltheologische verkenning”.

Eerbied voor de onaantastbare waarde en waardigheid van elk menselijk leven

Eerbied voor de onaantastbare waarde en waardigheid van elk menselijk leven, ligt verankerd in onze Mensenrechten Verdragen. Uitgangspunt voor Juristenvereniging Pro Vita is dan ook: eerbied voor elk menselijk leven, vanuit de overtuiging dat elk menselijk leven een groot en uniek goed is en daarom ‘beschermwaardig’ is.

Koppeling naar wetten en verdragen
Jurisprudentie

Jurisprudentie volgt later