Duiding
Biogeneeskunde en bio-ethiek

Het Biogeneeskunde verdrag is een mensenrechtenverdrag voor de gezondheidszorg, waarin de belangrijkste uitgangspunten voor de biogeneeskunde en de rechten van patiënten zijn geformuleerd.

De Bio-ethiek is een tak van de moraalwetenschap, die zich bezighoudt met de ethische aspecten van menselijke ingrepen in het menselijk leven. Het behandelt vooral vraagstukken in verband met euthanasie, abortus provocatus, in-vitrofertilisatie, genetische manipulatie en dergelijke.

Dit verdrag werd opgesteld door de Raad van Europa in 1997, om om de mensenrechten in de gezondheidszorg te waarborgen en een grotere eenheid tussen de 47 lidstaten te bereiken.

Geen ratificatie Biogeneeskundeverdrag door Nederland

Na achttien jaar overdenken is het kabinet er uit: Nederland ziet definitief af van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag (Oviedo Conventie). Dit verdrag, opgesteld door de Raad van Europa in 1997, werd opgesteld om de mensenrechten in de gezondheidszorg te waarborgen en een grotere eenheid tussen de 47 lidstaten te bereiken. Ambitieus, maar niet onhaalbaar gezien het huidige aantal landen (35) dat zich inmiddels heeft gecommitteerd aan dit belangwekkend verdrag

Door afwijzing van dit verdrag miskent Nederland het belang van onderlinge afstemming en het creëren van een minimum beschermingsniveau aan mensenrechten in de gezondheidszorg.

Ernstiger is de gebrekkige visie op internationale mensenrechten en de misvatting dat de geboden rechtsbescherming zal leiden tot aantasting van het Nederlandse zorgstelsel. Samengevat kan de regering koudwatervrees verweten worden voor het internationale recht, en het mensenrechtenrecht in het bijzonder. Zie artikel NJB: Koudwatervrees Biogeneeskundeverdrag (André Den Exter, NJB.nl)

Standpunt van de Nederlandse regering

Minister Schippers (VWS) meldt op 20 maart 2015 aan de Tweede Kamer dat het kabinet afziet van ratificatie van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde (Biogeneeskundeverdrag).

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Zie standpunt van de regering: Kamerbrief over standpunt ratificatie Biogeneeskundeverdrag, d.d. 20 maart 2015 

Koppeling naar wet

Jurisprudentie

Geen jurisprudentie over dit thema

DNA van embryo’s bewerken om ernstige ziektes te voorkomen. Mag dat?

Mag je DNA van embryo’s bewerken om ernstige ziektes te voorkomen? De meeste Nederlanders vinden van wel, blijkt uit een maatschappelijke dialoog. Mits de techniek veilig is. Een principieel bezwaar…

“Debat over begin van het leven is hard nodig”

De praktijk in het wetenschappelijk onderzoek dwingt christenen fundamenteel na te denken over het begin van menselijk leven. Dit vergt een flinke investering in tijd en geld. Het debat over…

Bio-ethiek in wetsevaluaties

PVH 21e jaargang - 2014 nr. 2,    p. 007 Door Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink Directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en oud-Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Dit artikel is een...

Buiten de (mensenrechten)orde? – Over het niet ratificeren van het Biogeneeskundeverdrag door Nederland.

PVH 22e jaargang – 2015 nr. 2, p. 001 Overgenomen uit het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2015 (39) afl. 6, p.394 Door Prof. mr J.C.J. Dute Jos Dute is lid van…

Nederland en het Biogeneeskundeverdrag

PVH 22e jaargang – 2015 nr. 3, p. 001 Overgenomen uit Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) jaargang 25 – nr. 3 – 2015 Website Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek…