1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Goedkeuren notulen van de 1e ALV d.d. 29/9/2011 en 2e ALV d.d. 27/10/2011
 5. Financiële jaarverslagen 2011 en begroting 2012
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming leden kascontrolecommissie 2012
 8. Mondeling verslag 2011 van de redactie Pro Vita Humana
 9. Beleids- en werkplan 2012/2014
 10. Bestuursbenoemingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting